CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

   Ngày 1 tháng 7 năm 2014 Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký quyết định số 416/QĐ-ĐCKS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

    Căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
    Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
    Theo đề nghị của Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
                                                                        QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1.  Vị trí và chức năng
    1. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng tổ chức thực hiện đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh miền Bắc Việt Nam (Đèo Hải Vân - vĩ tuyến 16o11'30'') trở ra và các tỉnh khác khi được phân công.
    2. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại thành phố Hà Nội.
    Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
   1. Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm, hàng năm của Liên đoàn; các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; các đề án lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản; dự án đầu tư phát triển của Liên đoàn. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất, khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề.
    2. Tổ chức thực hiện đo vẽ lập Bản đồ địa chất quốc gia; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra địa chất môi trường, tai biến địa chất, biến đổi khí hậu; điều tra di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất; nghiên cứu khoa học; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật  và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.
    3. Tổ chức tổng hợp và hiệu đính, lắp ghép biên tập các tờ bản đồ địa chất - khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề đã được thành lập để xuất bản.
     4. Tổ chức thực hiện, gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản.
    5. Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa bàn lãnh thổ được phân công.
    6. Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản theo quy định.
    7. Tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; chủ trì giám sát thi công công tác thăm dò khoáng sản khi được ủy quyền.
    8. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.
    9. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất và khoáng sản.
   10. Trình Tổng Cục trưởng: Phê duyệt kế hoạch chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; quyết định việc tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
   11. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.
   12. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.
   13. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
   14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
   15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.
   Điều 3. Cơ cấu tổ chức
   1. Lãnh đạo Liên đoàn
   a) Lãnh đạo Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên Đoàn trưởng.
   b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tiếp nhận cán bộ và tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, uỷ quyền của cấp trên.
    c) Các Phó Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.
   2. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng
   a) Phòng Tổ chức - Hành chính.
   b) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.
   c) Phòng Kế toán - Thống kê.
   3. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn
   a) Đoàn Địa chất Viễn thám, trụ sở tại 208, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
   b) Đoàn đo vẽ Bản đồ địa chất, trụ sở tại Văn Lâm, Hưng Yên.
   c) Đoàn Địa vật lý 209, trụ sở tại Văn Lâm, Hưng Yên.
   d) Trung tâm Phân tích Thí nghiệm, trụ sở tại Văn Lâm, Hưng Yên.
   Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn được quy định tại mục a, b, c có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.
   Điều 4. Cơ chế hoạt động
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc hoạt động theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, theo phân cấp quản lý của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và theo chế độ, chính sách của Nhà nước.
   Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
   1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2014, thay thế Quyết định số 43/QĐ-ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.
    2. Chánh Văn phòng Tổng cục, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Hỗ trợ trực tuyến