Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

   Ngày 1 tháng 7 năm 2014 Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký quyết định số 416/QĐ-ĐCKS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.

Xem tiếp...

Hỗ trợ trực tuyến