Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC THEO QUYẾT ĐỊNH 416/QĐ-ĐCKS

    Ngày 1 tháng 7 năm 2014 Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định 416/QĐ-ĐCKS Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc. Theo đó cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc gồm:

Xem tiếp...

Hỗ trợ trực tuyến