Danh mục địa chất

NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG TRONG NEOGEN VÀ ĐỆ TỨ. DỰ BÁO KHẢ NĂNG VÀ MỨC ĐỘ GÂY RA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT CỦA CHÚNG

    (Đề tài Khoa học - công nghệ cấp Bộ. Mã số: TNMT.03.04)
    Thời gian thực hiện: 2010 – 2011.
    Chủ nhiệm: TS. Đào Văn Thịnh
    Những kết quả chủ yếu:

Xem tiếp...

DANH MỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT (PHẦN II)

    Liên đoàn xin  giới thiệu tiếp Danh mục các công trình công bố trong các số của Bản đồ địa chất các số từ 51 đến 101

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, ĐỀ TÀI TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY (2009 – 2014)

     Trong thời gian từ 2009 đến 2014, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã hoàn thành 03 báo cáo lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 các nhóm tờ Lạng Sơn (2009), Hà Quảng (2011), Văn Chấn (2012) và đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của các đứt gãy hoạt động trong Neogen và Đệ tứ. Dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến địa chất của chúng”. Các đề án và đề tài này đều có nhứng phát hiện mới có giá trị về địa chất và khoáng sản.
Liên đoàn giới thiệu những kết quả chính đạt được trong những công trình điều tra cơ bản nêu trên.
     ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM TỜ LẠNG SƠN
     Đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, tỷ lệ 1:50 000, nhóm tờ Lạng Sơn, diện tích 2440km2, thuộc địa phận 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, nằm trong 9 tờ bản đồ hệ Gauss: F - 48 - 58 (A, C); F - 48 - 70 (A, C, D), F - 48 - 82 (B, D); F - 48 - 83 (A, C).
     Thời gian thi công:  01/2004 – 12/2009.
     Chủ biên: KS. Phạm Đình Trưởng

Xem tiếp...

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM TỜ HÀ QUẢNG

     Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Hà Quảng thuộc các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn”.
     Diện tích: 1700km2.
     Thời gian thi công: tháng 12 năm 2004 – 12/2011
     Chủ biên: TS. Vũ Quang Lân.

Xem tiếp...

DANH MỤC CÁC BÁO CÁO ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT - ĐIÈU TRA KHOÁNG SẢN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ DO LIÊN ĐOÀN THỰC HIỆN TRONG 55 NĂM QUA (TỪ 1959 ĐẾN 2014)

Trong 55 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Liên đoàn đã thực hiện và hoàn thành gần 170 công trình đo vẽ địa chất – điều tra khoáng sản ở các tỷ lệ và các nghiên cứu chuyên đề về trọng sa, địa hóa, địa vật lý, viễn thám, địa chất môi trường, tai biến địa chất và các nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Nhân dịp Liên đoàn tròn 55 tuổi, Liên đoàn xin trân trọng giới thiệu Danh mục các công trình của Liên đoàn và các cộng tác viên khoa học đã hoàn thành trong 55 năm qua, để nói lên sự đóng góp còn khiêm tốn, nhưng rất cần thiết của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Ở đây chỉ nêu tên công trình, chủ biên và năm hoàn thành công trình).

Xem tiếp...

Page 3 of 4

Hỗ trợ trực tuyến