ĐẠI HỘI CHI BỘ TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH VÀ CHI BỘ KHOA HỌC - KINH TẾ

Thực hiện Công văn số 15CV/BĐMB-ĐU ngày 26/6/2017 của Đảng uỷ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn; ngày 18 tháng 7 năm 2017, Chi bộ Tổ chức - Hành chính và Chi bộ Khoa học - Kinh tế long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Xem thêm: ĐẠI HỘI CHI BỘ TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH VÀ CHI BỘ KHOA HỌC - KINH TẾ

KIỂM TRA, NGHIỆM THU THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN PHỐ LU - BẮC THAN UYÊN

Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-BĐMB của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, từ ngày 30/6 đến ngày 03/7/2017, Hội đồng nghiệm thu Liên đoàn do TS. Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng, Chủ tịch hội đồng đã tiến hành kiểm tra, nghiệm thu thực địa bước IV (2017) đề án “Lập Bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Phố Lu – Bắc Than Uyên”.  

Xem thêm: KIỂM TRA, NGHIỆM THU THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN PHỐ LU - BẮC THAN UYÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

Căn cứ Công văn số 1342/ĐCKS- TCCB ngày 08  tháng  5  năm 2017 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

Xem thêm: THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA THI CÔNG THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN PHỐ LU – BẮC THAN UYÊN

Thực hiện Quyết định số 593/QĐ-ĐCKS ngày 31/5/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, từ ngày 03/6 đến ngày 05/6 năm 2017 Đoàn công tác của Tổng cục do Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên làm trưởng đoàn cùng các cán bộ: Nguyễn Bá Minh Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Vương Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Nam chuyên viên Vụ Địa chất và Nguyễn Quang Lộc Phó Giám đốc Trung  tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất đã tiến hành kiểm tra công tác thực địa đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên.

Xem thêm: ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA THI CÔNG THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN PHỐ...

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA THI CÔNG ĐỀ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN CHÌ, KẼM, VÀNG VÀ KHOÁNG SẢN ĐI CÙNG (THIẾC, WOLFRAM) KHU VỰC XÍN MẦN – QUANG BÌNH – BẮC HÀ, THUỘC TỈNH HÀ GIANG VÀ TỈNH LÀO CAI”

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Đoàn kiểm tra công tác thi công đề án “Điều tra, đánh giá khoáng sản chì, kẽm, vàng và khoáng sản đi cùng (thiếc, wolfram) khu vực Xín Mần – Quang Bình – Bắc Hà, thuộc tỉnh Hà Giang và tỉnh Lào Cai” do Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Đỗ Cảnh Dương làm trưởng Đoàn cùng các cán bộ: Trần Văn Miến Vụ trưởng Vụ Địa chất, Trần Mỹ Dũng Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Trịnh Đình Huấn Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ và Trần Phương Chánh Văn phòng Tổng cục đã tiến hành kiểm tra xác suất công tác thi công Đề án do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện tại khu vực xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. 

Xem thêm: ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA THI CÔNG ĐỀ ÁN “ĐIỀU TRA,...

Page 16 of 27

Hỗ trợ trực tuyến