GIỚI THIỆU VỀ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC.

    I. Cơ cấu tổ chức.
    1. Lãnh đạo Liên đoàn
    Lãnh đạo Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên Đoàn trưởng.
    b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, uỷ quyền của cấp trên.
   c) Phó Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

    2. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng
    a) Phòng Tổ chức - Hành chính
    b) Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.
    c) Phòng Kế toán - Thống kê.
    3. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn
    a) Đoàn Địa chất Viễn Thám.
    b) Đoàn Đo vẽ Bản đồ địa chất
   c) Đoàn Địa vật lý 209.
   d) Trung tâm Phân tích Thí nghiệm.
   Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn quy định tại mục a, b, c, d có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.
   II. Sơ lược lịch sử phát triển
   - Ban Bản đồ địa chất, Đoàn 20 (1959-1966);
   - Cục Bản đồ địa chất (1966-1977);
   - Liên đoàn Bản đồ địa chất (1977-1997);
   - Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc (1997-hiện nay).  
   - Hiện nay, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 416/QĐ - ĐCKS ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
    III. Những thành tích chủ yếu
    Nguồn tài liệu tổng hợp hết sức quí giá cả về ý nghĩa khoa học lẫn thực tiễn - công sức của hàng ngàn cán bộ, công nhân viên Liên đoàn 55 năm qua tạo dựng nên là hết sức đồ sộ với hệ thống bản đồ địa chất, khoáng sản và các bản đồ chuyên đề đi cùng ở các tỷ lệ khác nhau:
   + Tỷ lệ 1:500.000 (1:1.000.000) gồm 12 bộ theo từng miền (miền Nam, miền Bắc) và trên toàn lãnh thổ của đất nước.
   + Tỷ lệ 1:200.000 gồm 25 bộ theo tờ, nhóm tờ và đã được hiệu đính nhiều lần của các loạt tờ Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.
   + Tỷ lệ 1:50.000 với 49 bộ theo tờ, nhóm tờ.
   + Tỷ lệ 1:25.000 với 17 bộ của 17 vùng và rất nhiều loại bản đồ thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học khác.
    - Thực hiện rất nhiều các công trình tìm kiếm khoáng sản chi tiết đi cùng với công tác lập bản đồ địa chất. Thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực địa chất – khoáng sản, địa vật lý, viễn thám, địa chất đô thị, điều tra tai biến địa chất và địa chất môi trường, hướng dẫn công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, hướng dẫn điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất; đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học, nhất là phương pháp viễn thám...
    - Biên soạn “Qui chế tổ chức và tiến hành đo vẽ địa chất nhóm tờ tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)” (năm 1988); “Quy chế tạm thời về lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)” (năm 2000);          
    - Đặc biệt kết quả của toàn bộ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 của Liên đoàn tính cho đến thời điểm này đã đăng ký được 2656 điểm khoáng sản ở qui mô mỏ khoáng và biểu hiện khoáng sản, trong đó phát hiện mới là 1246 điểm.
    IV. Những phần thưởng đã được nhận
    - Giải thưởng Hồ Chí Minh - 2005;
    - Huân chương Độc lập hạng nhì - 2013, hạng ba -2004;
    - 02 danh hiệu Anh hùng lao động (01 tập thể, 01 cá nhân);
    - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
    - 10 Huân chương lao động các loại hàng trăm bằng khen, huy chương, giải thưởng các loại.

Hỗ trợ trực tuyến