KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THI CÔNG THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN: “ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN VÀNG KHU VỰC XÃ THANH SƠN, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI”

Thực hiện Quyết định của Liên đoàn về việc giao nhiệm vụ cho Đoàn Địa chất 207 và Đoàn Địa vật lý 209 thi công đề án “Đánh giá tiềm năng khoáng sản vàng khu vực xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai”, từ tháng 4 năm 2014 công tác thực địa của đề án đã được triển khai.

       Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 6 năm 2014, Đoàn kiểm tra, nghiệm thu Liên đoàn đã tiến hành công tác kiểm tra tài liệu thực địa của đề án. Kết quả kiểm tra đã xác nhận:

          Trong điều kiện thi công thực địa ở xa đơn vị, Đoàn 207 và Đoàn 209 đã có nhiều cố gắng, cơ bản hoàn thành công tác điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:10.000 diện tích 15,566 km2, tỷ lệ 1:2000 diện tích 1,5 km2; lấy 237 mẫu trọng sa sườn; hoàn thành công tác địa vật lý mỏ; thi công một phần khối lượng hào và dọn sạch vỉa lộ; lấy các loại mẫu kèm theo.

          Kết quả bước đầu đã khoanh định được 3 đới khoáng hóa vàng (Đồi Đá Trắng, Đồi Ông Đàm và Đồi Tiền Xe) có triển vọng để điều tra đánh giá tài nguyên cấp 333.

          Công tác bảo hộ lao động được tuân thủ theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thi công thực địa.

          Khối lượng công việc thực địa còn lại bao gồm hào, khoan máy và phân tích mẫu các loại. Dự kiến công tác thực địa sẽ kết thúc vào giữa tháng 8 năm 2014.


Ảnh: Kiểm tra tài liệu văn phòng thực địa

 Ảnh: Kiểm tra tại thực địa

 Ảnh: Liên đoàn trưởng Nguyễn Đình Viên kiểm tra mẫu ở thực địa