SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, cơ cấu tổ chức của Liên đoàn như sau:

Các phòng quản lý

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật.

Các đơn vị trực thuộc

1. Đoàn Địa chất viễn thám.

2. Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất.

3. Đoàn Địa vật lý 209.

4. Trung tâm Phân tích thí nghiệm.

Hỗ trợ trực tuyến