CÁC NỘI DUNG ĐĂNG TRÊN TRANG WEB CỦA LIÊN ĐOÀN

  THÔNG BÁO
Về việc sử dụng, khai thác và đăng tải nội dung trên website của Liên đoàn

                 Kính gửi:    - Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn;      
                                  - Các phòng chức năng;      
                                  - BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên.     
     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Liên đoàn về việc giao quản lý trang website cho Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch;
     Theo thông báo số 92 TB/BĐMB-VP ngày 02 tháng 4 năm về việc sử dụng khai thác trang website của Liên đoàn.
     Nhằm sử dụng, khai thác, đăng tải kịp thời các hoạt động và quảng bá hình ảnh của Liên đoàn. Liên đoàn thông báo các nội dung sau:

     1. Địa chỉ website của Liên đoàn: ldbddcmb.vn
     2. Các nội dung đưa lên website của Liên đoàn:
     a. Khái quát lịch sử xây dựng và phát triển của Liên đoàn, những thành tích tiêu biểu của Liên đoàn trong 55 năm qua;
     b. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Liên đoàn theo Quyết định 416/QĐ-ĐCKS của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; chi tiết đối với các Phòng, các Đoàn và Trung tâm trực thuộc Liên đoàn, các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên;
     c. Danh mục các công trình Liên đoàn đã hoàn thành: Đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản (1:500.000, 1:1000.000; 1:200.000 và 1:50.000); Các đề tài, nhiệm vụ khoa học – công nghệ và Các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực, vùng, miền;
     d. Danh mục các bài báo đã công bố trong các tuyển tập “Địa chất và Khoáng sản Việt Nam” từ tập 1 đến tập 5 và trong tập san “Bản đồ địa chất” của Liên đoàn;
     e. Danh mục và số lượng các loại sách, tạp chí trong Thư viện;
     f. Những kết quả nổi bật trong hoạt động của Liên đoàn trong thời gian 5 năm (2009 – 2014); các phát hiện mới về địa chất và khoáng sản của các đề án, nhiệm vụ (thường xuyên và dịch vụ địa chất) Liên đoàn đang thi công;
     g. Giới thiệu về các thiết bị, máy móc hiện có của Liên đoàn và năng lực ứng dụng thiết bị phục vụ các nhiệm vụ được giao; chứng nhận và chức năng của các phòng VILAS;
     h. Các tài liệu cập nhật hàng tuần, tháng, quý, năm:
     - Thông báo kết quả xem xét kế hoạch đầu năm; các kết quả kiểm tra nghiệm thu thực địa, văn phòng; kết quả thực hiện bước địa chất của các đề án; kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ địa chất; các phát hiện mới về địa chất – khoáng sản, các cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới;
     - Các hội nghị, đại hội, lễ kỷ niệm: hội nghị cán bộ viên chức hàng năm; sơ kết, tổng kết, đại hội Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên; Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Liên đoàn;
     - Các hội nghị, hội thảo khoa học,…
     - Các hoạt động văn hóa, thể thao, tổng kết hè cho thiếu niên – nhi đồng.
     3. Đề nghị các đơn vị, Phòng ban cung cấp kịp thời các thông tin hoạt động của đơn vị mình theo nội dung nêu trên để Liên đoàn biên tập và đăng tải lên website. Địa chỉ nhận thông tin, bài viết:
     + Đ/c Vũ Quang Lân: Phó Liên đoàn trưởng
      E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     + Đ/c La Mai Sơn: Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch
     E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                                         KT. LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG
                                                                                         PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

                                                                                                      (đã ký)


                                                                                                  Vũ Quang Lân

Hỗ trợ trực tuyến