CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Giám đốc:  KS. Trần Thị Oanh

Điện thoại: 0 9 1 2 5 7 6 1 0 6

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

 

I. Vị trí, chức năng

1- Trung tâm Phân tích Thí nghiệm là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ gia công, phân tích mẫu phục vụ đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

2- Phòng VILAS phân tích hoá đặt tại Trung tâm Phân tích Thí nghiệm, hoạt động theo quy định tại Quyết định này và một số chức năng, nhiệm vụ khác (có quy định riêng).

3- Trung tâm Phân tích Thí nghiệm có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn có trụ sở tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1- Tổ chức gia công, phân tích các loại mẫu địa chất, mẫu khoáng sản bằng các phương pháp phân tích: thạch học, trọng sa, hoá, trầm tích, quang phổ và một số phương pháp phân tích khác phục vụ công tác điều tra địa chất, khoáng sản và môi trường của Liên đoàn và các đơn vị khác.

2- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong công tác Phân tích Thí nghiệm; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc nghiên cứu các chuyên đề, đề tài trong các lĩnh vực liên quan, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Phân tích Thí nghiệm.

3- Tham gia xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn trình Liên Đoàn trưởng về các lĩnh vực liên quan đến công tác Phân tích Thí nghiệm.

4- Quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả các loại vật tư, thiết bị, tài sản do Liên đoàn giao.

5- Quản lý lực lượng lao động của Trung tâm theo quy định của Liên đoàn; chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên thuộc đơn vị,

6- Thực hiện phân tích mẫu phục vụ các đơn vị, đề án trong Liên đoàn theo quy định hiện hành; thừa uỷ quyền Liên Đoàn trưởng ký xác nhận kết quả phân tích các loại mẫu do đơn vị thực hiện, một số hợp đồng kinh tế theo chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài ngành theo phân cấp quản lý của Liên đoàn.

7- Quan hệ với các cơ sở Phân tích Thí nghiệm trong và ngoài ngành để tăng cường chất lượng chuyên môn và hợp tác trong lĩnh vực Phân tích Thí nghiệm.

8- Đề nghị Liên đoàn xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương và các quyền lợi khác của cán bộ công nhân viên.

9- Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất dịch vụ; tham  gia các hoạt động kinh tế - xã hội khác theo quy định của pháp luật;

10- Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Liên đoàn.

11- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tố chức

1- Lãnh đạo Trung tâm Phân tích Thí nghiệm có Giám đốc và không quá 01 Phó Giám đốc.

- Giám đốc chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luậtvề lĩnh vực công tác được phân công.

- Các viên chức và người lao động chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

2- Tổ chức sản xuất và công tác của Trung tâm gồm bộ phận giúp việc và các tổ sản xuất, do Giám đốc quyết định.

 

Hỗ trợ trực tuyến