Lãnh đạo Liên đoàn

 

TS. Vũ Quang Lân

Bí thư Đảng ủy; Liên đoàn trưởng

 

TS. Nguyễn Công Thuận

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Liên đoàn trưởng 

Phó Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn

 


Lãnh đạo các phòng quản lý

KS. Trần Văn Long

Ủy viên Ban Thường vụ; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;

Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn

 

ThS. La Mai Sơn

Đảng ủy viên; Trưởng phòng Kỹ thuật - Kế hoạch

 

  

CN. Vũ Thị Thanh Vân

Đảng ủy viên; Trưởng phòng Kế toán - Thống kê

  


Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Liên đoàn

 

KS. Nguyễn Phương Đông
Đảng ủy viên; Đoàn trưởng đoàn Đo vẽ Bản đồ địa chất

 

ThS. Vũ Xuân Lực 

Đảng ủy viên; Đoàn trưởng Đoàn Địa chất Viễn thám

 

ThS. Nguyễn Đức Nhượng 

Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý 209

 

KS. Trần Thị Oanh 

Đảng ủy viên; Giám đốc Trung tâm Phân tích thí nghiệm

Hỗ trợ trực tuyến