CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO ĐẢNG BỘ

  

Ông Nguyễn Thùy

Bí th­ư Đảng ủy 

(1960 – 1968)

 

Ông Nguyễn Văn Tình

Bí thư Đảng ủy 

(1969 – 1974) 

 

 

Ông Đào Đình Đồng

Bí th­ư Đảng ủy

(1974 – 1977)

 

Ông Phan Sơn

Bí th­ư Đảng ủy  

 (1977 – 1980)

 

 

Ông Hoàng Đức Kính

Q. Bí th­ư Đảng ủy

(1981 – 1983)

 

Ông Đinh Minh Mộng

Bí th­ư Đảng ủy

(1983 – 1985)

 

 

Ông Đào Đình Thục

Bí th­ư Đảng ủy 

 (1988 – 1989)

 

Ông Đinh Thế Tân

Bí th­ư Đảng ủy

 (1986 – 1988) 

(1989 – 2000)

 

 

Ông Nguyễn Văn Can

Bí th­ư Đảng ủy

 (2000 - 2009)

 

Ông Nguyễn Đình Viên

Bí th­ư Đảng ủy  

 (2009 – 2014)

 

Hỗ trợ trực tuyến