CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN

 

Ông Huỳnh Văn Đạo

Đoàn tr­ưởng Đoàn 20

(1959 – 1964)

Ông Nguyễn Văn Tình

Đoàn trưởng Đoàn 20

(1964 – 1966)

Q. Cục trưởng Cục Bản đồ

(1966 – 1975)

 

Ông Trần Đức Giang

 Cục trưởng Cục Bản đồ

(1975 – 1977)

Ông Trần Đức Lương

Cục Trưởng, Liên đoàn trưởng

(1977 – 1978)

 

Anh hùng lao động

Nguyễn Xuân Bao

Liên đoàn trưởng

(1981 – 1983)

Ông Nguyên Văn Trang

Liên đoàn trưởng

(1983 – 1984)

 

Ông Lê Văn Trảo

Liên đoàn trưởng

(1979-1981),

(1984 – 2000)

Ông Nguyễn Văn Can

Liên đoàn trưởng

(2000 – 2009)

 

Ông Nguyễn Đình Viên

Liên đoàn trưởng

 (2009 – 2014)

 

Hỗ trợ trực tuyến