CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN (Chủ tịch Công đoàn)

 

Ông Võ Nho

Thư ký Công đoàn

 (1960 – 197…)

Bà Ngô Thị Linh

Thư ký Công đoàn

(197…   – 1977)

 

Ông Lê Trung Hiếu

Thư ký Công đoàn

(1977 – 1981)

Ông Nguyễn Gia Tâm

Thư ký Công đoàn

(1981 – 1983)

 

Ông Nguyễn Trọng Tuệ

Thư ký Công đoàn

 (1983 – 1985)

Ông Đỗ Văn Doanh

Chủ tịch Công đoàn

(1985 – 1988)

 

Ông Đinh Đức Chất

Chủ tịch Công đoàn

(1988 – 2005)

Ông Nguyễn Đình Viên

Chủ tịch Công đoàn

 (2005 – 2009)

 

Ông Trần Văn Long

Chủ tịch Công đoàn

 (2009 – nay)

 

Hỗ trợ trực tuyến