TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT CỦA CÁC TÁC GIẢ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC TỪ NĂM 1962 - 2015

Trong 55 năm xây dựng và phát triển Liên đoàn, ngoài việc công bố các kết quả điều tra, nghiên cứu trong hơn 100 số Bản đồ địa chất (Tập san của Liên đoàn) với vài trăm bài báo và các công trình công bố trong 5 Tuyển tập Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, từ tập I đến tập V, các thế hệ cán bộ kỹ thuật của Liên đoàn còn công bố hơn 160 bài báo trên Tạp chí Địa chất. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu Danh sách các công trình công bố của tác giả thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc trên Tạp chí Địa chất. 

Hỗ trợ trực tuyến