KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC VII, NĂM 2015 ĐỀ ÁN: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM TỜ BẮC GIANG

 

Căn cứ Hợp đồng đặt hàng số 022015/HĐĐH-NVCM ngày 22 tháng 04 năm 2015 giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản với Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về thực hiện bước VII đề án Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Bắc Giang; Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã giao thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đặt hàng nêu trên cho Đoàn Địa chất Viễn Thám, Đoàn Địa vật lý và Trung tâm Phân tích Thí nghiệm tại Phiếu giao việc số 91-PGV/BĐMB-KTKH ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Thực hiện Phiếu giao việc số 91-PGV/BĐMB-KTKH, Đoàn Địa chất Viễn thám đã triển khai công tác thực địa đề án từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2015, Đoàn Địa vật lý 209 triển khai công tác thực địa từ tháng 8 đến nay. Qua 5 tháng thi công thực địa, tập thể tác giả đề án, các đơn vị tham gia đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện hoàn thành cơ bản khối lượng được giao. Trong quá trình thi công thực địa, đề án đã được Liên đoàn kiểm tra, hướng dẫn, nghiệm thu qua các đợt (đợt I: từ ngày 26-27/5/2015; đợt II: từ ngày 10-11/7/2015; đợt III: ngày 19/10/2015) và được phái đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kiểm tra thực địa vào ngày 30/9/2015.

 Kết quả thi công thực địa đề án đã hoàn thành khối lượng như sau:

- Giải đoán ảnh hàng không lặp lại: 100 km2

- Điều tra địa chất - khoáng sản sơ bộ tỷ lệ 1/50.000: 687 km2;

- Điều tra ĐC-điều tra KS sơ bộ 1/25.000 (điều tra địa chất đô thị Bắc Ninh): 100 km2;

- Đo sâu đối xứng (AB=3000, d= 1000): 165 điểm; Đo sâu đối xứng (AB=2000, d= 1000): 63 điểm; Đo sâu đối xứng (AB=1000, d= 500):  7 điểm;

- Đo phóng xạ gamma-gamma theo tuyến không phát sẵn: 10.000 điểm; Đo phóng xạ gamma môi trường: 2.885 điểm.

- Thi công: 91 m3 hào, 514 m3 hố; 387.8 m3 dọn sạch vỉa lộ;

- Khoan tay: 1025,2 m (0-10m: 59.5m; 0-20m: 166,7m; 0-30m: 799m)

- Lấy mẫu rãnh và các loại mẫu phân tích đi kèm…

Công tác điều tra địa chất - khoáng sản được tiến hành ở khu vực phía nam nhóm tờ, chủ yếu trong diện phân bố các thành tạo Đệ tứ. Các tuyến lộ trình theo mạng lưới đã thiết kế; ở những vị trí có quan hệ địa chất, cấu trúc địa chất phức tạp, khu vực có biểu hiện khoáng sản, mạng lưới hành trình được đan dày hơn.

Trên diện tích nghiên cứu, bước đầu đã khoanh định và thể hiện 5 phân vị địa tầng đá gốc (hệ tầng Tấn Mài, Bãi Cháy, Bình Liêu, Hòn Gai, Đồng Ho) và các trầm tích Đệ tứ (hệ tầng Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Hưng, Thái Bình).

Để đánh giá đầy đủ các biểu hiện khoáng sản đề án đã phát hiện và các điểm mỏ theo tài liệu địa chất có trước, tập thể tác giả đã tiến hành các lộ trình bổ sung, thi công một số công trình và lấy các loại mẫu cho các đối tượng khoáng sản: đồng – vàng, chì – kẽm, thạch anh, than đá, sét xi măng,...

Công tác đo sâu đối xứng đang tiến hành, quy trình, thiết bị đo đảm bảo yêu cầu theo quy định. Kết quả đo sâu đối xứng bước đầu góp phần luận giải cấu trúc địa chất vùng nghiên cứu.

Qua kết quả thi công, tập thể tác giả đã ghi nhận, phát hiện mới cũng như làm rõ một số vấn đề về địa chất, khoáng sản, đáng chú ý là:

- Tập sạn kết trong phần thấp tầng Bãi Cháy chứa phong phú hóa thạch đốt thân Huệ biển (Crinoidea) bảo tồn khá tốt.

- Các điểm có chứa di tích thân cây, hóa thạch động vật trong các thành tạo Đệ tứ.

- Dòng sông cổ có chứa các tầng cát thuộc hệ tầng Hải Hưng có thể làm cát xây dựng có quy mô khá lớn.

- Các điểm biểu hiện kaolin trong hệ tầng Hòn Gai, Nà Khuất.

- Các biểu hiện sét gạch ngói trong các thành tạo Đệ tứ.

Trên cơ sở kết quả thi công thực địa, đề án đã khẩn trương hoàn thiện công tác văn phòng thực địa, chọn gửi phân tích mẫu phục vụ cho công tác văn phòng bước VII.

Mẫu khoan tay tại lỗ khoan BG-KT.41-

T.15, tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

Thi công khoan phục vụ nghiên

cứu trầm tích Đệ tứ tại  huyện

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 

 

Phái đoàn Liên đoàn kiểm tra thực địa đề án tại mỏ than Bố Hạ - Bắc Giang

Hỗ trợ trực tuyến