CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

            Thực hiện Công văn số 1367/ĐCKS-TCCB ngày 30/5/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.

             Ngày 01/7/2016, tại các đơn vị Đoàn Địa chất Viễn thám và Đoàn Đo vẽ Bản đồ địa chất đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức để công bố Quyết định bổ nhiệm đối với các cán bộ sau:

            - Ông Vũ Xuân Lực, Thạc sỹ Địa chất, Phó Đoàn trưởng Đoàn Địa chất Viễn thám bổ nhiệm Đoàn trưởng Đoàn Địa chất Viễn thám.

            - Ông Bùi Chí Tiến, Thạc sỹ Địa chất, bổ nhiệm Phó Đoàn trưởng Đoàn Địa chất Viễn thám.

            - Ông Nguyễn Phương Đông, Kỹ sư Địa chất, Phó Đoàn trưởng Đoàn đo vẽ Bản đồ địa chất, bổ nhiệm Đoàn trưởng Đoàn Đo vẽ Bản đồ địa chất.

            Về dự buổi công bố Quyết định bổ nhiệm có:

            TS. Vũ Quang Lân, Liên Đoàn trưởng

            KS. Trần Văn Long, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

            Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Lân có bài phát biểu chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng thời giao những nhiệm vụ, trọng trách quan trọng để các đồng chí lãnh đạo mới định hướng cho việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong thời gian tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tổng cục và Liên đoàn giao như sau:

            - Hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nước giao, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra cơ bản về địa chất - khoáng sản và các nhiệm vụ, dự án khác Liên đoàn được giao thực hiện.

            - Tổ chức sản xuất linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất địa chất và dịch vụ địa chất, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tạo sự ổn định và phát triển bền vững của Liên đoàn.

            - Ổn định công tác tổ chức tạo mối đoàn kết thồng nhất, phấn đấu ổn định việc làm và tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

             - Nâng cao chất lượng sản phẩm của các đề án, đề tài và nhiệm vụ do Liên đoàn thực hiện.

Đồng chí Trần Văn Long, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm

 

 Đồng chí Vũ Quang Lân, Liên Đoàn trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Vũ Xuân Lực, Đoàn trưởng Đoàn Địa chất Viễn thám và đồng chí Bùi Chí Tiến, Phó Đoàn trưởng Đoàn Địa chất Viễn thám

 

Đồng chí Vũ Quang Lân, Liên Đoàn trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Phương Đông, Đoàn trưởng Đoàn đo vẽ Bản đồ địa chất

 

 

Đồng chí Vũ Quang Lân, Liên Đoàn trưởng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới được bổ nhiệm

Hỗ trợ trực tuyến