HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 109/HD-ĐU ngày 02/11/2016 của Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc đánh giá chất lượng đảng viên, tổng kết công tác Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.  

Được sự đồng ý của BTV Đảng ủy Tổng cục, ngày 21/12/2016, tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Long Biên, Hà Nội, Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị BCH mở rộng để tổng kết công tác Đảng năm 2016. Đồng thời tổ chức kiểm điểm đánh giá cho BTV Đảng ủy Liên đoàn.

 Về dự và chỉ đạo Hội nghị gồm có:

Đồng chí Lê Duy Đông, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Đồng chí Phan Thị Minh Nguyệt, Văn phòng Đảng ủy Tổng cục

Đảng ủy Liên đoàn:

Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng

Đồng chí Nguyễn Công Thuận, Phó BT Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng

Đồng chí Trần Văn Long, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn

Đồng chí Phan Đình Huân, Bí thư Đoàn thanh niên Liên đoàn.

Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BTV Công đoàn Liên đoàn, BTV Đoàn thanh niên, chi ủy các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy, thay mặt BCH báo cáo kết quả hoạt động công tác Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

 

Đồng chí Lê Duy Đông, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Duy Đông, Phó bí thư Đảng ủy Tổng cục đã phát biểu đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng ủy Liên đoàn trong năm 2016. Liên đoàn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, giá trị và thu nhập năm 2016 tăng hơn so với năm 2015. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao năm 2017, Đồng chí Lê Duy Đông đề nghị Đảng ủy Liên đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), coi đây là việc làm thường xuyên của công tác xây dựng Đảng.

- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát để nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và CBCNV, phát hiện những vấn đề nảy sinh và kịp thời đề ra cách thức giải quyết.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cấp ủy tham gia ý kiến trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”; trọng tâm là thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành quy định của Đảng, đặc biệt là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

- Đảng ủy cần chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra ngay từ đầu năm; kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên. Thực hiện tốt Nghị quyết, mục tiêu trọng tâm đã được đề ra tại nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020 và Nghị quyết Hội nghị CBVC đề ra.

Hỗ trợ trực tuyến