ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA THI CÔNG THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN PHỐ LU – BẮC THAN UYÊN

Thực hiện Quyết định số 593/QĐ-ĐCKS ngày 31/5/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, từ ngày 03/6 đến ngày 05/6 năm 2017 Đoàn công tác của Tổng cục do Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên làm trưởng đoàn cùng các cán bộ: Nguyễn Bá Minh Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Vương Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Nam chuyên viên Vụ Địa chất và Nguyễn Quang Lộc Phó Giám đốc Trung  tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất đã tiến hành kiểm tra công tác thực địa đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên.

Tham gia cùng Đoàn kiểm tra có Liên Đoàn trưởng Vũ Quang Lân cùng đại diện phòng Kỹ thuật - Kế hoạch Liên đoàn, Đoàn Đo vẽ Bản đồ địa chất, Đoàn Địa vật lý 209, Chủ nhiệm đề án và các cán bộ kỹ thuật của đề án.

Sau 03 ngày kiểm tra tại thực địa và xem xét tài liệu văn phòng thực địa, Đoàn công tác đã sơ bộ đánh giá khối lượng, chất lượng các hạng mục công việc đã thi công; hướng dẫn triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

Kết luận đợt kiểm tra, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên đã đánh giá cao sự cố gắng của tập thể đề án và Liên đoàn. Mặc dù thi công trong vùng có cấu trúc địa chất rất phức tạp, địa hình phân cắt, thời tiết không thuận lợi, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Liên đoàn và phòng Kỹ thuật - Kế hoạch, tập thể đề án đã thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Bước đầu phát hiện quặng graphit có tiềm năng lớn, chất lượng khá tốt và điểm biểu hiện khoáng hóa đồng có thể điều tra chi tiết. Trong thời gian tới, Liên đoàn cần chỉ đạo đề án khẩn trương thi công các hạng mục công việc còn lại; bổ sung khối lượng cho một số hạng mục công việc để điều tra làm rõ triển vọng khoáng sản graphit, đồng, tai biến địa chất và di sản địa chất trong diện tích nhóm tờ; rà soát, bổ sung nghiên cứu về địa chất và khoáng sản để kết thúc thực địa và chuẩn bị tổng kết đề án.

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tập thể đề án tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Phó Tổng Cục trưởng và các thành viên Đoàn kiểm tra. Liên đoàn mong muốn được Tổng cục, trực tiếp là Vụ Địa chất tiếp tục quan tâm, hướng dẫn kỹ thuật, giúp tập thể đề án Phố Lu – Bắc Than Uyên hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đề án, đạt yêu cầu về chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Đoàn công tác kiểm tra Bản đồ tài liệu thực tế tại thực địa

 

 Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên kiểm tra điểm lộ quặng graphit

 

 Đoàn công tác kiểm tra điểm lộ quặng graphit

Hỗ trợ trực tuyến