KIỂM TRA, NGHIỆM THU THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN PHỐ LU - BẮC THAN UYÊN

Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-BĐMB của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, từ ngày 30/6 đến ngày 03/7/2017, Hội đồng nghiệm thu Liên đoàn do TS. Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng, Chủ tịch hội đồng đã tiến hành kiểm tra, nghiệm thu thực địa bước IV (2017) đề án “Lập Bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Phố Lu – Bắc Than Uyên”.  

Năm 2017, đề án Phố Lu – Bắc Than Uyên (do Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất và Đoàn Địa vật lý 209 thi công thực địa) thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau:      

 - Hoàn thành công tác điều tra địa chất khoáng sản sơ bộ tỷ lệ 1:50 000 và điều tra khoáng sản sơ bộ vùng chuẩn tỷ lệ 1:25 000 trên diện tích 540 km2 thuộc các huyện Bảo Thắng, Văn Bàn, Sa Pa, tỉnh Lào Cai; huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, nhằm phân chia các thành tạo địa chất, khoanh định các diện tích có triển vọng khoáng sản để điều tra trong bước tiếp theo. Hoàn thành công tác thực địa đo vẽ lập bản đồ địa chất, bổ sung tài liệu chuẩn bị cho tổng kết đề án.

- Điều tra chi tiết khoáng sản tỷ lệ 1:10.000 graphit vùng Làng Chang (diện tích 25 km2), kaolin (felspat) vùng Hợp Giao (diện tích 14 km2) và đồng (vàng) vùng Nậm Lang (diện tích 12 km2) nhằm làm rõ triển vọng khoáng sản graphit, kaolin(felspat), đồng (vàng) trong các vùng điều tra.

Sau 04 ngày kiểm tra thực địa và xem xét tài liệu văn phòng thực địa, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể tác giả. Trong điều kiện thi công ở vùng có địa hình phân cắt lớn, thời tiết không thuận lợi, tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng hoàn thành khối lượng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm an toàn lao động tuyệt đối. Đến thời điểm kiểm tra, nghiệm thu thực địa, đề án đã hoàn thành cơ bản khối lượng thực địa trên diện tích 540 km2 đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 và 39 km2 điều tra khoáng sản chi tiết tỷ lệ 1/10.000 (đối với graphit và kaolin); đồng thời hoàn thành công tác lấy mẫu kim lượng sườn ở điểm điều tra khoáng sản đồng (vàng). Những kết quả chủ yếu trong công tác thực địa năm 2017 của đề án Phố Lu – Bắc Than Uyên như sau:

- Về địa tầng: chính xác hóa diện lộ của các hệ tầng Cam Đường, Mường Trai, Nậm Mu và các thành tạo Đệ tứ, phát hiện mới 8 điểm hóa thạch trong hệ tầng Mường Trai, Nậm Mu.

- Về magma, biến chất không phân tầng: ghi nhận và chính xác hóa diện phân bố của phức hệ biến chất Sin Quyền và các phức hệ magma Bảo Hà, Xóm Giấu, Po Sen. Phát hiện mới các vị trí quan hệ xuyên cắt giữa phức hệ Po Sen với phức hệ biến chất Sin Quyền, giữa phức hệ Yê Yên Sun với phức hệ Po Sen, Sin Quyền, quan hệ giữa các pha của phức hệ Po Sen, Yê Yên Sun.

- Về khoáng sản: bước đầu làm rõ triển vọng quặng graphit và kaolin trong các diện tích điều tra khoáng sản chi tiết. Trong diện tích đo vẽ lập bản đồ địa chất đã phát hiện mới và khoanh định 2 diện tích chứa kaolin có triển vọng được phong hóa từ các đá giàu felspat của phức hệ Yê Yên Sun và một diện tích chứa khoáng hóa đồng (đã được Tổng cục cho phép điều tra chi tiết).

- Các nghiên cứu kết hợp như tai biến địa chất, địa chất thủy văn đã được các tác giả thu thập tài liệu và thành lập đầy đủ các dạng tài liệu theo quy định hiện hành.


Quan hệ xuyên cắt của granodiorit phức hệ Po Sen với đá gneisbiotit phức hệ Sin Quyền tại điểm lộ PL7474

 

Điểm lộ quặng graphit (vùng Làng Chang)

 

Khoáng hóa đồng trong đá gneisamphibol tại điểm lộ PL7437

 

Kaolin trong vỏ phong hóa các đá giàu felspat phức hệ Yê Yên Sun tại điểm lộ PL7674

 

Kiểm tra thực địa điểm khoáng hóa đồng Nậm Lang

Hỗ trợ trực tuyến