HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 5, KHÓA XII

Thực hiện Kế hoạch số 53 KH/ĐU ngày 11/7/2017 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XII; Ngày 27/7/2017, tại Hội trường Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Đảng ủy Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức học tập, quán triệt  Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Liên đoàn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Liên đoàn.

Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư đảng ủy, thay mặt Ban Thường vụ truyền đạt cho Hội nghị những nội dung chủ yếu của Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, bao gồm các Nghị quyết:

- Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN;

- Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

- Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đồng chí Trần Văn Long, ủy viên Ban Thường vụ triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Liên đoàn.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị Quyết của Đảng giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, những nội dung liên quan lĩnh vực công tác chuyên môn của Ngành và nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn; đồng thời nhấn mạnh những những nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn đang thực hiện và tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2017-2020. Từ đó giúp các tập thể, cá nhân xây dựng Kế hoạch hành động, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao năm 2017 và giai đoạn 2017-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. 


Đồng chí Vũ Quang Lân quán triệt, triển khai những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XII

 

Đồng chí Trần Văn Long triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XII

 

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XII

Hỗ trợ trực tuyến