ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN CHÌ, KẼM, VÀNG VÀ KHOÁNG SẢN ĐI CÙNG (THIẾC, WOLFRAM) KHU VỰC XÍN MẦN - QUANG BÌNH - BẮC HÀ, THUỘC TỈNH HÀ GIANG

Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 11 năm 2017, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành kiểm tra thực địa đề án “Điều tra, đánh giá khoáng sản chì, kẽm, vàng và khoáng sản đi cùng (thiếc, wolfram) khu vực Xín Mần – Quang Bình – Bắc Hà, thuộc tỉnh Hà Giang và tỉnh Lào Cai”. Tham gia Đoàn có: ông Phạm Trung Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên cùng các chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vụ Địa chất và Vụ Kế hoạch – Tài chính Tổng cục.

Về phía các đơn vị thi công có ông Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng cùng đại diện phòng Kỹ thuật – Kế hoạch, Đoàn Đo vẽ bản đồ Địa chất, Chủ nhiệm Đề án, Chủ nhiệm Đề án thành phần và cán bộ kỹ thụât thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc; ông Nguyễn Trường Lưu, Phó Liên đoàn trưởng và cán bộ kỹ thuật Liên đoàn Vật lý Địa chất.

Qua kiểm tra tại thực địa và xem xét tài liệu tổng hợp, Đoàn công tác đã sơ bộ đánh giá khối lượng, chất lượng các hạng mục công việc đã thi công; hướng dẫn triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Kết luận đợt kiểm tra, Đoàn công tác đã đánh giá cao sự cố gắng của tập thể Đề án và đơn vị thi công. Mặc dù thi công trong vùng có cấu trúc địa chất rất phức tạp, địa hình núi cao, vận chuyển, đi lại nội vùng khó khăn, thời tiết không thuận lợi, nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Địa chất và Lãnh đạo hai Liên đoàn, tập thể tác giả Đề án đã thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Bước đầu phát hiện mới nhiều thân khoáng wolfram (sheelit) có triển vọng trong khối Sông Chảy. Trong thời gian tới, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc cần tập trung chỉ đạo tập thể tác giả khẩn trương thi công khoan và khối lượng các hạng mục công việc còn lại, kết thúc thực địa và tổng kết đề án; lựa chọn diện tích có triển vọng đề nghị thăm dò tiếp theo.

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Liên đoàn Vật lý Địa chất, tập thể tác giả Đề án tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra. Hai Liên đoàn mong muốn được Tổng cục, trực tiếp là Vụ Địa chất tiếp tục quan tâm, hướng dẫn kỹ thuật, giúp tập thể tác giả Đề án hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, đạt yêu cầu về chất lượng và hiệu quả cao nhất.

 

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Liên đoàn Vật lý Địa chất và cán bộ kỹ thuật đề án Xín Mần

 


Kiểm tra tại thực địa

 

Hỗ trợ trực tuyến