HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2017 ĐỐI VỚI LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Thực hiện Công văn số 4024/ĐCKS-TCCB, ngày 12/12/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việc Nam về việc hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Ngày 06 tháng 01 năm 2018 tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội; Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để đánh giá, góp ý việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ năm 2017 của đồng chí Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng. 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng; Lại Hồng Thanh, Phó Tổng Cục trưởng; Nguyễn Thị Mai Diên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đỗ Thị Hải, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ. Tham dự hội nghị có 21/24 cán bộ chủ chốt Liên đoàn.

Sau khi đồng chí Vũ Quang Lân trình bày toàn văn nội dung Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2017; Hội nghị có 10 ý kiến phát biểu, đánh giá về kết quả công tác năm 2017 của đồng chí Vũ Quang Lân. Các ý kiến đều cơ bản nhất trí với Phiếu tự đánh giá và phân loại của đồng chí Vũ Quang Lân. Năm 2017, với cương vị là Liên đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Quang Lân đã lãnh đạo, chỉ đạo Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

- Chỉ đạo các hoạt động của Liên đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, đúng thẩm quyền và đạt hiệu quả. Mọi lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn về tổ chức, cán bộ, kỹ thuật, kế hoạch, kinh tế đều được tổ chức thực hiện cơ bản là tốt. Liên đoàn đã điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ để thống nhất thực hiện trong toàn Liên đoàn. 

- Các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các nhiệm vụ khác do Liên đoàn thực hiện đều cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng năm 2017, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các quy định hiện hành; kết quả nghiệm thu cấp quản lý đạt loại khá. Các đề án thực địa đều có những kết quả mới về địa chất và khoáng sản; trong đó nổi bật là phát hiện mới điểm khoáng hóa đồng Nậm Lang và điểm kaolin thuộc đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên (hai điểm này được Tổng cục đồng ý cho điều tra chi tiết); bước đầu làm rõ triển vọng quặng wolfram ở Xín Mần, tỉnh Hà Giang (thuộc đề án do doanh nghiệp góp vốn); khoanh định được các vành phân tán nguyên tố, khoáng vật có ý nghĩa định hướng cho điều tra khoáng sản ở đề án Tú Lệ…

- Bản thân đồng chí Vũ Quang Lân có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào mục tiêu và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta do Đảng lãnh đạo; luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; viết, nói và làm việc tuân thủ pháp luật.

- Có lối sống lành mạnh, tiết kiệm; chân thành, gần gũi với đồng nghiệp; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của viên chức ở cơ quan, của người công dân và đảng viên nơi gia đình sinh sống.

Các ý kiến phát biểu của đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng; đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng Cục trưởng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của đồng chí Vũ Quang Lân trong năm 2017. Với cương vị là Liên đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy, đã lãnh, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, theo đúng bản đăng ký nhiệm vụ cá nhân năm 2017 và các nhiệm vụ đột xuất khác do Tổng cục giao. Trong quá trình công tác, đồng chí Lân luôn chịu khó tìm hiểu, học hỏi để nắm bắt chủ trương, chính sách, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Bộ, của Ngành về công tác quản lý về tổ chức, cán bộ, tài chính để áp dụng kịp thời và phù hợp với đặc thù của Liên đoàn. Phân công cụ thể công việc cho từng đơn vị, từng phòng quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ. Các văn bản, báo cáo cấp trên được xây dựng luôn đảm bảo đúng nội dung, thể thức, yêu cầu trước khi trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục còn chỉ rõ những mặt còn tồn tại của đồng chí Lân cũng là những tồn tại của Liên đoàn, để khắc phục trong năm tới; đó là:

- Mặc dù đã có nhiều hình thức bồi dưỡng, đào tạo, nhưng nguồn nhân lực kỹ thuật của Liên đoàn hiện nay còn mỏng, lực lượng cán bộ trẻ chưa đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu chuyên môn của công tác điều tra cơ bản địa chất và đa dạng hóa công việc.

- Tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao của một số cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đôi khi còn chưa được nêu cao; sự phối hợp công tác giữa các các đề án, đơn vị và các phòng quản lý đôi khi còn chưa thường xuyên, gắn bó; một số đơn vị chưa chủ động trong tìm kiếm công việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Vẫn còn cán bộ kỹ thuật trẻ xin chấm dứt hợp đồng lao động.

- Việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ, chất lượng và hiệu quả chưa cao.

- Công tác sản xuất dịch vụ địa chất gặp nhiều khó khăn, giá trị các hợp đồng ký kết chưa cao, tỷ lệ thanh toán còn thấp. 


Tổng cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 Đồng chí Vũ Quang Lân báo cáo kết quả công tác năm 2017

Hỗ trợ trực tuyến