ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ 209 LẦN THỨ 36 (NHIỆM KỲ 2018 - 2020)

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, ngày 29/6/2018 Chi bộ Đoàn Địa vật lý 209 đã tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ 36 (nhiệm kỳ 2018-2020).

Về dự và chỉ đạo Đại hội có:

- Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng.

- Đồng chí Cù Văn Dũng, Thường trực Văn phòng Đảng ủy Liên đoàn.

Đại hội đã tiến hành thảo luận Báo cáo công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2016-2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020. Đại hội đã nghị quyết các nội dung sau:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 35

Đại hội nhất trí cao với Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 35 của Chi bộ. Giai đoạn 2016-2018, trong điều kiện Đoàn Địa vật lý 209 có nhiều khó khăn về việc làm và nhân lực, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện và hoàn thành toàn diện mục tiêu Đại hội lần thứ 35 đề ra; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với chất lượng, bảo đảm thời gian, phục vụ hiệu quả cho các đề án địa chất; ổn định việc làm và thu nhập của cán bộ công nhân viên.

2. Về mục tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2020

1. Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm Liên đoàn giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo từng đề án, nhiệm vụ.

2. Nâng cao chất lượng công tác địa vật lý; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

3. Ổn định thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.

4. Phấn đấu hàng năm Chi bộ đều đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ, Chi bộ kết nạp 01 đảng viên.

3. Các biện pháp thực hiện

1. Tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy định kỹ thuật của các phương pháp địa vật lý trong điều tra địa chất, khoáng sản, môi trường và đánh giá, thăm dò khoáng sản.

2. Phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi về chuyên môn với các đề án, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công tác địa vật lý trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

3. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trẻ làm công tác địa vật lý phục vụ yêu cầu công việc trước mắt và lâu dài của Liên đoàn. Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị địa vật lý trong lĩnh vực điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

4. Mở rộng hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực địa vật lý để tăng việc làm và thu nhập cho CBCNV.

5. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và CBCNV trong đơn vị. Thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng với nội dung thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển Đảng trong Đảng bộ Liên đoàn.

6. Lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động.

Đại hội đã bầu đồng chí Cao Văn Vương là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.

Đồng chí Vũ Quang Lân chúc mừng đồng chí Cao Văn Vương được Đại hội bầu là Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020

 

Chi bộ Đoàn Địa vật lý 209

Hỗ trợ trực tuyến