HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Thực hiện Công văn số 3536/ĐCKS-TCCB, ngày 17/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việc Nam về việc hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở Liên đoàn - Long Biên - Hà Nội, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ năm 2018 của đồng chí Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Chu Hạ Long, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục; đồng chí Nguyễn Tiến Hồng, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục và 23 đồng chí là cán bộ chủ chốt của Liên đoàn.

Đồng chí Vũ Quang Lân, trình bày toàn văn nội dung Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2018. Các ý kiến phát biểu của cán bộ chủ chốt Liên đoàn đều cơ bản nhất trí với Phiếu tự đánh giá phân loại của đồng chí Vũ Quang Lân; với cương vị là Liên đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy, trong năm 2018 đồng chí Lân đã cùng Ban lãnh đạo Liên đoàn lãnh đạo, chỉ đạo Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

- Chỉ đạo các hoạt động của Liên đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, đúng thẩm quyền và đạt hiệu quả. Mọi lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn về tổ chức, cán bộ, kỹ thuật, kế hoạch, kinh tế đều được tổ chức thực hiện cơ bản là tốt. Liên đoàn đã điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn Liên đoàn. 

         - Các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các nhiệm vụ khác do Liên đoàn thực hiện đều cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng năm 2018, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các quy định hiện hành, kết quả nghiệm thu cấp quản lý đạt loại khá. Các đề án thực địa đã có những kết quả mới về địa chất và khoáng sản.

- Bản thân đồng chí Lân có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào mục tiêu và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta do Đảng lãnh đạo; luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; viết, nói và làm việc tuân thủ pháp luật.

          - Có lối sống lành mạnh, tiết kiệm; chân thành, gần gũi với đồng nghiệp; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của viên chức ở cơ quan, của người công dân và đảng viên nơi gia đình sinh sống.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của đồng chí Vũ Quang Lân trong năm 2018. Với cương vị là Liên đoàn trưởng, Bí thư đảng ủy, đồng chí Vũ Quang Lân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo đúng bản đăng ký nhiệm vụ cá nhân năm 2018 và các nhiệm vụ khác do Tổng cục giao. Trong quá trình công tác luôn chịu khó tìm hiểu, học hỏi nắm bắt chủ trương, chính sách, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Bộ, của Ngành về công tác quản lý về công tác tổ chức, cán bộ để áp dụng kịp thời và phù hợp với đặc thù của Liên đoàn. Phân công cụ thể công việc cho từng đơn vị, từng phòng quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ. Các loại văn bản, báo cáo cấp trên được xây dựng luôn đảm bảo đúng nội dung, thể thức, yêu cầu trước khi trình lãnh đạo Tổng cục phê chuẩn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Tổng cục trưởng còn chỉ rõ những mặt còn tồn tại của đồng chí Lân cũng là những tồn tại của Liên đoàn, để khắc phục trong thời gian tới, đó là:

- Mặc dù đã có nhiều hình thức bồi dưỡng, đào tạo, nhưng nguồn nhân lực kỹ thuật của Liên đoàn hiện nay còn mỏng, lực lượng cán bộ trẻ chưa đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu chuyên môn của công tác điều tra cơ bản địa chất và đa dạng hóa công việc.

- Tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao của một số cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đôi khi còn chưa được nêu cao; sự phối hợp công tác giữa các các đề án, đơn vị và các phòng quản lý đôi khi còn chưa thường xuyên, gắn bó; một số đơn vị chưa chủ động trong tìm kiếm công việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào Liên đoàn.

- Vẫn còn cán bộ kỹ thuật trẻ xin chấm dứt hợp đồng lao động.

- Việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ, chất lượng và hiệu quả chưa cao.

- Công tác sản xuất dịch vụ địa chất gặp nhiều khó khăn, giá trị các hợp đồng ký kết chưa cao, tỷ lệ thanh toán còn thấp. 

Sau Hội nghị đánh giá kết quả công tác của Liên đoàn trưởng, Liên đoàn tổ chức các hội nghị đánh giá kết quả công tác của Phó Liên đoàn trưởng, lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ viên chức trong Liên đoàn. Trong tháng 01/2019, Liên đoàn tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Liên đoàn trưởng và hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Ban Thương vụ Đảng ủy Liên đoàn.

Đồng chí Lại Hồng Thanh , Phó Tổng cục trưởng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 


Đồng chí Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ năm 2018

Hỗ trợ trực tuyến