CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH ĐOÀN TRƯỞNG ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ 209

Căn cứ Công văn số 1594 /ĐCKS-TCCB ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý; Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý 209 đối với ông Phạm Văn Hùng.

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Đoàn Địa vật lý 209, Liên đoàn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý 209 đối với ông Phạm Văn Hùng; tới dự Hội nghị có ông Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng, ông Trần Văn Long, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính và toàn thể cán bộ, viên chức Đoàn Địa vật lý 209.

         Ông Vũ Quang Lân đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Hùng, với cương vị là tân Đoàn trưởng cần lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Phấn đấu hoàn thành tốt với chất lượng, hiệu quả cao các nhiệm vụ được cấp trên giao cho.

2. Quan tâm, tạo điều kiện xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ mạnh về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ và tâm huyết với nghề.

3. Phát huy hiệu quả năng lực thiết bị hiện đại hiện có. Tổ chức sản xuất phù hợp, linh hoạt với các nhiệm vụ được giao.

4. Mở rộng quan hệ, tìm kiếm việc làm nhằm ổn định và tăng thu nhập cho CBCNV.

5. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng và giá trị công tác địa vật lý tại các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản của Liên đoàn, cũng như các hợp đồng dịch vụ địa chất.

Liên đoàn trưởng Vũ Quang Lân trao Quyết định bổ nhiệm Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý 209 cho ông Phạm Văn Hùng

 

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn và đại diện chi bộ Đoàn Địa vật lý 209 chúc mừng tân Đoàn trưởng Phạm Văn Hùng

Hỗ trợ trực tuyến