CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với các chức danh Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Đoàn trưởng Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất.

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Liên đoàn tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Đoàn trưởng Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất đối với ông Đỗ Văn Thanh.

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Liên đoàn tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đối với ông Trần Văn Long, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đối với ông Cù Văn Dũng.

Ông Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng tới dự, phát biểu chúc mừng và  giao nhiệm vụ cho các viên chức đã được tín nhiệm và được bổ nhiệm tiếp tục giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý để lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn như sau:

1. Làm tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng, quán triệt để CBVC thấu hiểu điều kiện hiện tại của Liên đoàn, của các đơn vị trực thuộc và của chính bản thân mình để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Ngành để áp dụng trong tổ chức quản lý sản xuất đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Liên đoàn. Nghiêm túc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế làm việc của Liên đoàn đã được ban hành.

3. Tăng cường tính tự chủ và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, chủ nhiệm đề án trong mọi hoạt động của đơn vị, đề án.

4. Các phòng quản lý tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, đề án thực hiện đúng các quy định hiện hành về chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua: Có nhiều phát hiện mới về địa chất, khoáng sản và viết báo cáo khoa học; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao... chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn vào tháng 10 năm 2019.


Đại diện lãnh đạo Liên đoàn và Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất chúc mừng ông Đỗ Văn Thanh

 

Lãnh đạo Liên đoàn chúc mừng ông Trần Văn Long và ông Cù Văn Dũng

Hỗ trợ trực tuyến