HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2022

Ngày 24/02/2022, Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc được tổ chức tại trụ sở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Tham dự Hội nghị có 50 đại biểu đại diện 139 CBCNV, trong đó có 06 đại biểu đương nhiên và 44 đại biểu được bầu chọn từ các đơn vị trong Liên đoàn. 

Hội nghị đã vinh dự đón các đại biểu:

Đồng chí Lê Quốc Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Đồng chí Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và KSVN.

- Các vị đại biểu khách mời của Hội nghị.

Hội nghị đã trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị cơ sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Hùng và đồng chí Đinh Đức Anh đã phát biểu ý kiến đánh giá kết quả công tác năm 2021 của Liên đoàn và chỉ đạo định hướng công việc của Liên đoàn trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã thảo luận về nội dung các báo cáo và thống nhất quyết nghị những nội dung cơ bản sau đây:

Về nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

1. Năm 2021, Liên đoàn tổng kết nộp lưu trữ đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên; thi công 03 đề án lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 (gồm các đề án: Sông Mã, Mường Nhé, Hoàng Su Phì) và đề án Biên tập, tổng hợp, lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội”; thực hiện các đề án giám sát thăm dò mỏ; tổng kết, chuyển giao sản phẩm đề tài khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Chính phủ nước CHDCND Lào; công tác địa vật lý, phân tích mẫu cho các đề án, nhiệm vụ thuộc Tổng cục và các nhiệm vụ sản xuất dịch vụ địa chất. Đồng thời, từ tháng 4/2021, Liên đoàn còn tham gia xây dựng quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hoạt động dịch vụ địa chất vẫn được duy trì; Các đơn vị đã chủ động, tích cực tìm kiếm nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ địa chất, tuy giá trị thanh toán không lớn, song phần nào đã góp phần ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Công tác tổ chức, quản lý thực hiện nhiệm vụ tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc quản lý, chỉ đạo, giám sát thực hiện nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu quy định của Bộ, Ngành và các địa phương liên quan; mọi chế độ, quyền lợi chính đáng của người lao động được đảm bảo. 

2. Liên đoàn đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm 2020; các giải pháp đã được triển khai thực hiện và góp phần hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch, ổn định sản xuất và đời sống CBCNV trong Liên đoàn.

3. Trong điều kiện rất khó khăn Liên đoàn đã hoàn thành thiết kế chi tiết và dự toán dự án "Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc và Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển" trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Liên đoàn đã làm tốt công tác di chuyển trụ sở làm việc từ khu Hồng Tiến về Tân Quang, hoàn thành việc phá dỡ công trình cũ và bàn giao mặt bằng xây dựng cho nhà thầu chính.

4. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức quản lý, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 còn bộc lộ những tồn tại, cần được khắc phục. Đó là:

- Các quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn chưa được thực hiện triệt để. Công tác điều hành sản xuất ở một số đơn vị còn thiếu năng động, lãnh đạo các đơn vị chưa bám sát thực tế, vẫn có những bất cập trong công tác điều hành, sử dụng nhân lực, sắp xếp việc làm. Công tác tổ chức thi công thực địa ở một số đề án còn chậm, thời gian thực địa kéo dài, không tiết kiệm được chi phí.

- Việc sửa đổi cơ chế chi trả tiền lương theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP vẫn chưa phù hợp với tình hình sản xuất của đơn vị, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của CBCNV, không động viên, khuyến khích được người lao động.

- Lực lượng cán bộ quản lý kỹ thuật mỏng, công tác tự kiểm tra của thủ trưởng đơn vị và chủ nhiệm đề án còn hạn chế, một số cán bộ kỹ thuật chưa yên tâm công tác, chưa nhiệt tình với công việc.

- Hoạt động dịch vụ địa chất có giá trị thanh toán còn thấp so với giá trị hợp đồng.

- Công tác đào tạo đã có những chuyển biến, tuy nhiên chưa đạt yêu cầu đào tạo, lực lượng cán bộ chuyên sâu vẫn thiếu hụt.

- Phong trào thi đua chưa đi vào chiều sâu; ý thức và tinh thần thi đua ở một bộ phận cán bộ viên chức còn hạn chế. Công tác tuyên truyền về tư tưởng CBCNV ở các đơn vị hiệu quả chưa cao.

5. Hội nghị tiếp thu và giao cho các bộ phận liên quan bổ sung những nội dung trong báo cáo được đồng chí Phó Tổng cục trưởng và đồng chí Chủ tịch công đoàn Tổng cục chỉ đạo, được các đơn vị góp ý bằng văn bản và thảo luận tại Hội nghị.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Hội nghị nhất trí các mục tiêu, nhiệm vụ và những biện pháp thực hiện đã được nêu trong báo cáo. Để thích ứng với điều kiện chung hiện nay của toàn Ngành, nguồn vốn Liên đoàn được giao trong năm 2022 và những quy định mới của Nhà nước; Hội nghị thống nhất những nội dung, biện pháp cần được tiếp tục thực hiện như sau:

1. Về tổ chức sản xuất:

- Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác được giao; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; tuân thủ quy trình, quy phạm hiện hành.

- Triển khai hiệu quả dự án "Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc và Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển", đảm bảo đúng tiến độ theo phê duyệt, giải ngân 100% vốn năm 2022.

2. Về công tác dịch vụ địa chất và sản xuất khác: đẩy mạnh hoạt động dịch vụ địa chất theo hướng đa dạng hóa công việc, tăng việc làm và nguồn thu cho Liên đoàn. Phấn đấu mức thu từ sản xuất dịch vụ cao hơn năm 2021.

3. Về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kỹ thuật tại thực địa và trong phòng ở cấp Liên đoàn và các đề án. Tăng cường công tác quản lý hoạt động kỹ thuật để thống nhất thực hiện trong toàn Liên đoàn.

- Tiếp tục chương trình đào tạo trọng điểm để có nguồn lao động chuyên môn bổ sung thay thế; đồng thời tuyển dụng bổ sung lực lượng lao động phù hợp với nhu cầu để thực hiện các nhiệm vụ địa chất; đào tạo cán bộ kế cận. 

4. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động; cân đối sắp xếp nhân lực cho việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm, vụ được giao và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

5.Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, đặc biệt các đơn vị thi công ở những vùng có mưa lũ, sạt lở đất, thi công các công trình khai đào. Trang bị vật tư thiết bị cần thiết, BHLĐ theo quy định. Tiếp tục tuyên truyền cho toàn thể viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và địa phương nơi cư trú.

6. Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản; đẩy mạnh công tác dịch vụ địa chất và sản xuất khác để ổn định và nâng cao đời sống CBCNV. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

7. Giao cho các Phòng quản lý rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy định về quản lý nội bộ, quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của Liên đoàn.

8. Giao cho Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết, triển khai các nội dung theo quy định hiện hành.

Hội nghị trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí: Lê Quốc Hùng, đồng chí Đinh Đức Anh. Từng bước triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Hội nghị kêu gọi và tin tưởng toàn thể CBCNV phát huy truyền thống 63 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn, phấn đấu: “Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Liên đoàn là một tập thể đoàn kết, phát huy nội lực, vượt mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022".

Đồng chí Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Đinh Đức Anh phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020 cho Liên đoàn

 

Đồng chí Đinh Đức Anh trao Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

 

Đồng chí Đinh Đức Anh trao Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hỗ trợ trực tuyến