HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐU, ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc “Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; ngày 18/3/2022, Đảng ủy Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tham dự Hội nghị gồm toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trong Liên đoàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy Liên đoàn đã phổ biến, quán triệt, tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời xác định những công việc cụ thể trước mắt và định hướng nhiệm vụ lâu dài của Liên đoàn để triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW trong điều kiện cụ thể của Liên đoàn. 

Đồng chí Trần Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên đoàn trình bày Dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy Liên đoàn thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW.

Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Liên đoàn nắm vững, hiểu rõ những nội dung chủ yếu, cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW. Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của mỗi đảng viên, CBCNV đối với sự ổn định và phát triển của Liên đoàn nói riêng và ngành Địa chất nói chung.

Đồng chí Vũ Quang Lân phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10-NQ/TW

 

Đồng chí Trần Văn Long trình bày Dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy Liên đoàn thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

 

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Hỗ trợ trực tuyến