HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2023

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; được sự đồng ý của Cục Địa chất Việt Nam, ngày 17 tháng 02 năm 2023, tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị CBVC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 93 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đón xuân Quý Mão. Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức 2021; tìm ra những thiếu sót tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; xác định mục tiêu, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023, đạt chất lượng và hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBCNV và người lao động.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam; đồng chí Hồ Thị Thư, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam; các đồng chí đại diện Văn phòng và các Phòng quản lý thuộc Cục Địa chất Việt Nam.

Về phía Liên đoàn có các đồng chí: Vũ Quang Lân, Bí thư đảng uỷ, Liên đoàn trưởng; Nguyễn Công Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng; Trần Văn Long, ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Nguyễn Danh Lam, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong Liên đoàn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên biểu dương toàn thể CBCNV Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc đã hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022. Liên đoàn thực hiện 03 đề án lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 (gồm các đề án: Sông Mã, Mường Nhé, Hoàng Su Phì) và đề án Biên tập, tổng hợp, lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội”; tham gia thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá và thành lập bộ bản đồ môi trường khoáng sản độc hại trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền - giai đoạn 1)”; thực hiện công tác địa vật lý, gia công và phân tích mẫu cho các đề án, nhiệm vụ thuộc Tổng cục; giám sát thăm dò khoáng sản theo ủy quyền của Tổng cục và các nhiệm vụ sản xuất dịch vụ địa chất khác.

Hoạt động dịch vụ địa chất vẫn được duy trì, Liên đoàn đã chủ động, tích cực tìm kiếm nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ địa chất, tuy giá trị thanh toán không lớn song phần nào đã góp phần ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Để thực hiện và hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023; phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống cán bộ viên chức, Liên đoàn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu là:

1. Về tổ chức sản xuất

- Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác được giao; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; tuân thủ quy trình, quy phạm hiện hành.

- Thực hiện tốt công tác sắp xếp lại bộ máy, bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn tổ chức chính quyền và các đoàn thể theo Quyết định số 3881/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam.

- Triển khai hiệu quả dự án "Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc và Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển", đảm bảo đúng tiến độ và giải ngân 100% vốn đầu tư được cấp.

- Đề xuất mở mới các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và các đề tài khoa học công nghệ; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ đa mục tiêu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Về công tác dịch vụ địa chất và sản xuất khác: tổ chức thực hiện hiệu quả các hợp đồng dịch vụ địa chất, góp phần ổn định việc làm, tăng nguồn thu nhằm nâng cao đời sống cán bộ viên chức. Phấn đấu mức thu từ sản xuất dịch vụ cao hơn năm 2022.

3. Về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kỹ thuật tại thực địa và trong phòng ở cấp Liên đoàn và các đề án. Tăng cường công tác quản lý hoạt động kỹ thuật để thống nhất thực hiện trong toàn Liên đoàn.

- Tiếp tục chương trình đào tạo, tự đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời tuyển dụng bổ sung lực lượng lao động phù hợp với nhu cầu để thực hiện các nhiệm vụ địa chất; đào tạo cán bộ kế cận. 

4. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động; cân đối sắp xếp nhân lực cho việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

5. Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, đặc biệt là các đơn vị thi công ở những vùng có mưa lũ, sạt lở đất, thi công các công trình khai đào. Trang bị vật tư thiết bị cần thiết, BHLĐ theo quy định.

6. Bổ sung phương tiện vận chuyển, thiết bị địa vật lý, thiết bị gia công và phân tích mẫu. Sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị hiện có và trang bị mới.

Hội nghị kêu gọi và tin tưởng toàn thể CBCNV phát huy truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn, phấn đấu: "Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, tiến tới kỷ niệm 65 năm thành lập Liên đoàn. Liên đoàn là một tập thể đoàn kết, phát huy nội lực, vượt mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023".

 

Đồng chí Nguyễn Công Thuận trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đồng chí Vũ Quang Lân tổng kết Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên trao Giấy khen của Tổng cục trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

 

Đồng chí Hồ Thị Thư trao Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hỗ trợ trực tuyến