Thông báo

CÁC NỘI DUNG ĐĂNG TRÊN TRANG WEB CỦA LIÊN ĐOÀN

  THÔNG BÁO
Về việc sử dụng, khai thác và đăng tải nội dung trên website của Liên đoàn

                 Kính gửi:    - Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn;      
                                  - Các phòng chức năng;      
                                  - BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên.     
     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Liên đoàn về việc giao quản lý trang website cho Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch;
     Theo thông báo số 92 TB/BĐMB-VP ngày 02 tháng 4 năm về việc sử dụng khai thác trang website của Liên đoàn.
     Nhằm sử dụng, khai thác, đăng tải kịp thời các hoạt động và quảng bá hình ảnh của Liên đoàn. Liên đoàn thông báo các nội dung sau:

Xem tiếp...

Page 2 of 2

Hỗ trợ trực tuyến