Phòng Tổ chức - Hành chính

------------------------------------------------------------------------------

 

Trưởng phòng:  KS. Trần Văn Long

Điện thoại: 0 9 0 4 9 8 8 5 6 7

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: 208, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

I. Vị trí, chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng giúp Liên Đoàn trưởng quản lý và thực hiện công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, nhân sự và các lĩnh vực liên quan đến thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; thực hiện công tác hành chính, quản trị; văn thư lưu trữ; trật tự an toàn cơ quan.

            II. Nhiệm vụ, quyền hạn

            1- Trình Liên Đoàn trưởng đề án tổ chức bộ máy; xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và của Liên đoàn, kế hoạch công tác thường kỳ của Lãnh đạo Liên đoàn; theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các loại văn bản do các Phòng quản lý chuyên môn nghiệp vụ soạn thảo; kiểm tra thể thức và thủ tục hành chính trong việc ban hành các văn bản của Liên đoàn.

            2- Lập quy hoạch cán bộ và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình Liên Đoàn trưởng về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ để Liên đoàn trình cấp trên phê duyệt.

            3- Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch tiền lương, hướng dẫn tổ chức thực hiện trong Liên đoàn; quản lý giữ gìn con dấu của Liên đoàn, lưu trữ, hồ sơ, tài liệu, công văn đi, đến; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đơn vị trực thuộc, quản lý quỹ tiền lương của Liên đoàn.

4- Lập kế hoạch đảm bảo an toàn lao động, bảo hộ lao động; tổ chức các hoạt động văn thư, lưu trữ, in ấn các loại tài liệu, tiếp khách đến công tác tại Liên đoàn và công tác đối ngoại của Liên đoàn.

5- Quản lý, đề xuất điều động nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ địa chất và các nhiệm vụ khác của Liên đoàn; quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên đảm bảo bí mật thông tin, thuận tiện khi khai thác sử dụng.

6- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác an ninh - quốc phòng, phòng chống lụt bão trong Liên đoàn; giúp Liên Đoàn trưởng trong công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xây dựng trình Liên Đoàn trưởng ban hành nội quy, quy chế làm việc của Liên đoàn.

7- Bố trí, sắp xếp nơi làm việc cho các đồng chí Lãnh đạo Liên đoàn, các Phòng quản lý chức năng, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; quản lý các nhà ở tập thể và bố trí để cán bộ công nhân viên sử dụng, đảm bảo hợp lý, khoa học.

8- Quản lý công tác thường trực bảo vệ cơ quan; tổ chức, quản lý công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cán bộ công nhân viên trong Liên đoàn; Quản lý hệ thống điện, nước, cung cấp điện, nước phục vụ cho công tác sản xuất và khu tập thể địa chất; quản lý cơ sở, nhà xưởng và vật tư thiết bị do Liên đoàn trang bị. Tổ chức thực hiện một số các dịch vụ theo các quy định của pháp luật.

9- Hoàn thành các thủ tục hành chính liên quan tạo điều kiện để các đề án, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên đề trong phạm vi vùng lãnh thổ được giao.

10- Xây dựng quy chế làm việc; quy chế về văn thư - lưu trữ; ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ về công tác Tổ chức - Hành chính và các văn bản khác theo phân cấp và ủy quyền của Liên Đoàn trưởng.

11- Uỷ viên thư ký các Hội đồng nâng bậc lương, tuyển dụng lao động; là uỷ viên các Hội đồng Thi đua, kiểm tra - nghiệm thu các công trình địa chất và các công trình khác của Liên đoàn.

12. Quản lý viên chức và người lao động thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính theo phân cấp của Liên đoàn.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng.

- Các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Các viên chức và người lao động chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

 

Hỗ trợ trực tuyến