Trung tâm phân tích thí nghiệm

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

Ngày 13/7/2016, tại trụ sở Trung tâm phân tích thí nghiệm, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên đã diễn ra Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ XVI.

Xem tiếp...

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Xem tiếp...

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

    1. Khái quát quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Phân tích Thí nghiệm
    Năm 1962: Bộ phận phân tích mẫu Trọng sa được thành lập tại Đoàn 20.
    Năm 1965: Tổ Trọng sa được xây dựng thành Phòng Thí nghiệm.
    Năm 1970: Phòng Phân tích được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Thí nghiệm và Phòng Khoáng thạch.
    Từ năm 1989 đến 22/7/2011: là Xí nghiệp Phân tích Thí nghiệm hoặc Phòng Phân tích Thí nghiệm.
    Từ 22/7/2011 đến nay: Trung tâm Phân tích Thí nghiệm.

Xem tiếp...

Hỗ trợ trực tuyến