Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch

------------------------------------------------------------------------------

 

Trưởng phòng:  TS. Vũ Xuân Lực

Điện thoại: 0 9 1 5 6 9 1 1 3 6

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Số 10 đường Hồng Tiến, Long Biên, Hà Nội

 

I. Vị trí, chức năng

Giúp Liên Đoàn trưởng tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý, thực hiện toàn bộ công tác kế hoạch (kế hoạch sản xuất địa chất và kế hoạch sản xuất khác), định mức, vật tư thiết bị của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1- Xây dựng kế hoạch, bố trí đầu tư vốn được duyệt hàng năm đối với các đề án, bước địa chất; hướng dẫn, kiểm tra công tác kỹ thuật của các đề án địa chất, các hoạt động chuyên đề; các lĩnh vực phụ trợ phục vụ đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

2- Lập kế hoạch, tham gia việc xét duyệt, nghiệm thu tài liệu, các bước địa chất (khối lượng, chất lượng, tiến độ); chủ trì lập các tờ trình xin mở nhiệm vụ; tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy chế đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản các tỷ lệ đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

3- Theo dõi, kiểm tra công tác Phân tích Thí nghiệm, gia công nộp lưu trữ các báo cáo địa chất; lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào lĩnh vực đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản và các nghiên cứu chuyên đề khác. Áp dụng công nghệ tin học trong quản lý, bảo quản, lưu trữ và khai thác các dạng tư liệu, tài liệu địa chất - khoáng sản.

4- Giám sát, kiểm tra các đơn vị việc thực hiện kế hoạch sản xuất địa chất và kế hoạch sản xuất khác được Liên đoàn giao; tổng hợp khối lượng thực hiện để báo cáo cấp trên theo quy định.

5- Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ bản, kế hoạch sửa chữa của Liên đoàn; xây dựng kế hoạch đo vẽ địa chất dài hạn, ngắn hạn; chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về khối lượng, chất lượng của các đề án địa chất, các chuyên đề nghiên cứu, các công trình khác của Liên đoàn.

6- Tổ chức thực hiện quản lý thông tin, lưu trữ các tài liệu nguyên thuỷ về địa chất, khoáng sản; lưu giữ các loại mẫu vật địa chất - khoáng sản, mẫu bảo tàng; tổ chức quản lý, bảo quản và sử dụng các tài liệu, tư liệu địa chất, khoáng sản; phục vụ việc tham khảo tài liệu theo đúng quy định.

7- Tổ chức biên dịch, in xuất bản các nội san chuyên ngành bản đồ phục vụ nội bộ Liên đoàn; quản lý và chịu trách nhiệm thông tin trang Website của Liên đoàn.

8- Xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp và ủy quyền của Liên Đoàn trưởng.

9- Là ủy viên thư ký Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra xét duyệt các đề án, báo cáo địa chất và các công trình khác của Liên đoàn; là uỷ viên Hội đồng Thi đua của Liên đoàn.

10- Quản lý viên chức và người lao động thuộc Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch theo phân cấp của Liên đoàn..

11-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

III: Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng.

- Các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Các viên chức và người lao động chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

 

Hỗ trợ trực tuyến