Phòng Kế toán - Thống kê

------------------------------------------------------------------------------

 

Trưởng phòng:  CN. Vũ Thị Thanh Vân

Điện thoại: 0 9 8 4 6 9 5 3 2 5

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: 208, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

  

I. Vị trí, chức năng

Phòng Kế toán - Thống kê là tổ chức trong bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng, có chức năng tham mưu giúp Liên Đoàn trưởng về công tác tài chính Kế toán - Thống kê; quản lý hướng dẫn kiểm tra và điều hành công tác tài chính Kế toán - Thống kê trong toàn Liên đoàn; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản Nhà nước giao. 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1- Tham mưu cho Lãnh đạo Liên đoàn trong lĩnh vực công tác tài chính Kế toán - Thống kê của Liên đoàn. 

2- Lập kế hoạch thu, chi tài chính; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; kiểm tra giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động tài chính trong sản xuất kinh doanh của Liên đoàn và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. 

3- Hạch toán quá trình phát sinh của các hoạt động kinh tế trong tổ chức sản xuất địa chất, sản xuất kinh doanh dịch vụ của toàn Liên đoàn theo cơ chế tổ chức quản lý tập trung. 

4- Thanh quyết toán nội bộ các nhiệm vụ sản xuất địa chất Nhà nước đặt hàng, sản xuất dịch vụ địa chất; rà soát đối chiếu công nợ với khách hàng và trong nội bộ Liên đoàn; thực hiện công tác phục vụ các đoàn kiểm tra, duyệt quyết toán tài chính của các cơ quan quản lý cấp trên hàng năm và đột xuất. 

5- Lập báo cáo quyết toán tài chính quí, năm; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khác nộp cấp trên và các cơ quan quản lý Nhà nước, phục vụ công tác kiểm tra và quản lý sản xuất của Liên đoàn theo luật kế toán và các văn bản hiện hành. 

6- Kê khai, quyết toán các loại thuế với cơ quan thuế Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

7- Chấp hành đầy đủ các chế độ thanh quyết toán với ngân sách Nhà nước. 

8- Nghiên cứu, tổ chức áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực tài chính kế toán. 

9- Trưởng Phòng Kế toán - Thống kê là ủy viên Hội đồng nghiệm thu, xét duyệt các nhiệm vụ, đề án, báo cáo địa chất và hoạt động dịch vụ; tham gia đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ủy viên thường trực Hội đồng thanh lý tài sản của Liên đoàn. 

10- Quản lý viên chức và người lao động thuộc Phòng Kế toán - Thống kê theo phân cấp của Liên đoàn. 

11- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao. 

III. Cơ cấu tổ chức 

- Lãnh đạo Phòng Kế toán - Thống kê có Trưởng phòng và không quá 01 Phó Trưởng phòng. 

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng. 

- Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. 

- Các viên chức và người lao động chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

Hỗ trợ trực tuyến