Đoàn Đo vẽ Bản đồ địa chất

------------------------------------------------------------------------------

 

Đoàn trưởng:  ThS. Nguyễn Phương Đông

Điện thoại: 0 9 1 5 1 0 8 5 2 6

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

 

I. Vị trí, chức năng

1- Đoàn đo vẽ Bản đồ địa chất là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, có chức năng chức năng tổ chức thực hiện đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản; tham gia nghiên cứu các chuyên đề về địa chất khoáng sản.

2- Đoàn đo vẽ Bản đồ địa chất có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định; trụ sở tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (sơ sở II đóng tại Long Biên, Hà Nội).

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1- Tổ chức thực hiện điều tra, phát hiện khoáng sản đồng thời với việc lập các loại bản đồ địa chất, địa chất tai biến, địa chất  môi trường, ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật trong công tác điều tra địa chất về tài nguyên khoáng sản; tham gia xây dựng và thực hiện các dự án về di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất.

2- Áp dụng các phương pháp khoa học công nghệ tiên tiến và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện các nhiệm vụ địa chất và các nhiệm vụ khác.

3- Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả  điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

4- Quản lý, sử dụng có hiệu quả vật tư, thiết bị Liên đoàn giao, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

5- Ký các văn bản giao dịch với các đơn vị trong Liên đoàn và một số lĩnh vực hoạt động xã hội khác theo phân cấp; thừa uỷ quyền Liên Đoàn trưởng ký các văn bản liên quan đến triển khai thi công ngoài thực địa, một số hợp đồng kinh tế thuộc lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo quy định chung của Liên đoàn, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

6- Quản lý và sử dụng lực lượng lao động của đơn vị theo đúng quy định hiện hành; đề nghị Liên đoàn xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương và các quyền lợi, nghĩa vụ khác của đơn vị và cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

7- Tổ chức thực hiện các dịch vụ khác về lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

8- Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Liên đoàn.

9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Đoàn có Đoàn trưởng và không quá 02 Phó Đoàn trưởng

- Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Đoàn.

- Các Phó Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Các viên chức và người lao động chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

2- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Đoàn đo vẽ Bản đồ địa chất gồm các bộ phận giúp việc, các tổ, đội sản xuất, các đề án, tổ đề án được giao thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

 

           

Hỗ trợ trực tuyến