Đoàn địa vật lý 209

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Đoàn trưởng:  ThS. Nguyễn Đức Nhượng

Điện thoại: 0 9 7 9 2 3 5 5 4 6

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

 

I. Vị trí, chức năng

1- Đoàn Địa vật lý 209 là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, có chức năng đo - kiểm tra các tham số vật lý đá và quặng; nghiên cứu môi trường; sử dụng các phương pháp địa vật lý trong đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

2- Phòng VILAS đặt tại Đoàn Địa vật lý 209, hoạt động theo quy định tại Quyết định này và một số chức năng, nhiệm vụ khác (có quy định riêng).

3- Đoàn Địa vật lý 209 có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định; trụ sở tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1- Đo tham số vật lý đá và quặng đối với các lĩnh vực chuyên ngành: điện, từ, xạ và mật độ

2- Đo kiểm tra các tham số vật lý mẫu trong và ngoài Liên đoàn.

3- Sử dụng các phương pháp địa vật lý trong nghiên cứu môi trường và địa chất môi trường phục vụ các ngành kinh tế - xã hội và dân sinh.

4- Sử dụng các phương pháp địa vật lý (điện, từ, xạ, địa chấn, thủy ngân, radon), tham gia lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản các tỷ lệ; thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu - ứng dụng công tác địa vật lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề án, đề tài được giao.

5- Ký các văn bản giao dịch với các đơn vị trong Liên đoàn và một số lĩnh vực hoạt động xã hội khác theo phân cấp; thừa uỷ quyền Liên Đoàn trưởng ký một số hợp đồng kinh tế thuộc lĩnh vực hoạt động của đơn vị, theo quy định chung của Liên đoàn, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

6- Quản lý, sử dụng có hiệu quả vật tư, thiết bị Liên đoàn giao, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

7- Quản lý và sử dụng lực lượng lao động của đơn vị theo quy định hiện hành; đề nghị Liên đoàn xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương và các quyền lợi khác của đơn vị và cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

8- Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất dịch vụ; tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội khác theo quy định của pháp luật.

9- Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Liên đoàn.

10- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Đoàn Địa vật lý 209 có Đoàn trưởng và không quá 02 Phó Đoàn trưởng.

- Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Đoàn.

- Các Phó Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng và pháp luậtvề lĩnh vực công tác được phân công.

- Các viên chức và người lao động chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

2- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Đoàn Địa vật lý 209 gồm một số bộ phận giúp việc tổ, đội, các đề án, tổ đề án được giao thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

BỐN MƯƠI NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ 209

     Các phương pháp địa vật lý là những phương pháp nghiên cứu địa chất một cách gián tiếp; các tín hiệu địa vật lý được biến đổi, xử lý phân tích cho các kết quả ở dạng mặt cắt địa chất - địa vật lý, bản đồ trường, bản đồ tham số vật lý phản ánh hình thái, bản chất môi trường địa chất. Các phương pháp địa vật lý có ưu điểm đặc biệt là có thể nghiên cứu các môi trường địa chất từ xa, nghiên cứu các đối tượng địa chất ở sâu mà con người bằng mắt thường không thể quan sát được.

Xem tiếp...

Hỗ trợ trực tuyến