Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, cơ cấu tổ chức của Liên đoàn như sau:

Xem tiếp...

Hỗ trợ trực tuyến