Lịch sử phát triển

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC 55 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

  55 năm trước (tháng 9/1959), một chuyên ngành mới của ngành địa chất Việt Nam được thành lập - chuyên ngành Bản đồ địa chất, với tên gọi Ban Bản đồ.
     Nhiệm vụ của chuyên ngành Bản đồ địa chất là tiến hành đo vẽ lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản các tỷ lệ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

Xem tiếp...

Hỗ trợ trực tuyến