Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ 07

Ngày 7 tháng 5 năm 2013 bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số 07/2013/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

tải về tại: http://www.fshare.vn/file/YTL3KCDEOG/

 

Hỗ trợ trực tuyến