Bộ máy giúp việc

------------------------------------------------------------------------------

 

Trưởng phòng:  TS. Vũ Xuân Lực

Điện thoại: 0 9 1 5 6 9 1 1 3 6

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Số 10 đường Hồng Tiến, Long Biên, Hà Nội

 

I. Vị trí, chức năng

Giúp Liên Đoàn trưởng tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý, thực hiện toàn bộ công tác kế hoạch (kế hoạch sản xuất địa chất và kế hoạch sản xuất khác), định mức, vật tư thiết bị của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1- Xây dựng kế hoạch, bố trí đầu tư vốn được duyệt hàng năm đối với các đề án, bước địa chất; hướng dẫn, kiểm tra công tác kỹ thuật của các đề án địa chất, các hoạt động chuyên đề; các lĩnh vực phụ trợ phục vụ đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

2- Lập kế hoạch, tham gia việc xét duyệt, nghiệm thu tài liệu, các bước địa chất (khối lượng, chất lượng, tiến độ); chủ trì lập các tờ trình xin mở nhiệm vụ; tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy chế đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản các tỷ lệ đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

3- Theo dõi, kiểm tra công tác Phân tích Thí nghiệm, gia công nộp lưu trữ các báo cáo địa chất; lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào lĩnh vực đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản và các nghiên cứu chuyên đề khác. Áp dụng công nghệ tin học trong quản lý, bảo quản, lưu trữ và khai thác các dạng tư liệu, tài liệu địa chất - khoáng sản.

4- Giám sát, kiểm tra các đơn vị việc thực hiện kế hoạch sản xuất địa chất và kế hoạch sản xuất khác được Liên đoàn giao; tổng hợp khối lượng thực hiện để báo cáo cấp trên theo quy định.

5- Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ bản, kế hoạch sửa chữa của Liên đoàn; xây dựng kế hoạch đo vẽ địa chất dài hạn, ngắn hạn; chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về khối lượng, chất lượng của các đề án địa chất, các chuyên đề nghiên cứu, các công trình khác của Liên đoàn.

6- Tổ chức thực hiện quản lý thông tin, lưu trữ các tài liệu nguyên thuỷ về địa chất, khoáng sản; lưu giữ các loại mẫu vật địa chất - khoáng sản, mẫu bảo tàng; tổ chức quản lý, bảo quản và sử dụng các tài liệu, tư liệu địa chất, khoáng sản; phục vụ việc tham khảo tài liệu theo đúng quy định.

7- Tổ chức biên dịch, in xuất bản các nội san chuyên ngành bản đồ phục vụ nội bộ Liên đoàn; quản lý và chịu trách nhiệm thông tin trang Website của Liên đoàn.

8- Xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp và ủy quyền của Liên Đoàn trưởng.

9- Là ủy viên thư ký Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra xét duyệt các đề án, báo cáo địa chất và các công trình khác của Liên đoàn; là uỷ viên Hội đồng Thi đua của Liên đoàn.

10- Quản lý viên chức và người lao động thuộc Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch theo phân cấp của Liên đoàn..

11-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

III: Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng.

- Các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Các viên chức và người lao động chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Trưởng phòng:  CN. Vũ Thị Thanh Vân

Điện thoại: 0 9 8 4 6 9 5 3 2 5

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: 208, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

  

I. Vị trí, chức năng

Phòng Kế toán - Thống kê là tổ chức trong bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng, có chức năng tham mưu giúp Liên Đoàn trưởng về công tác tài chính Kế toán - Thống kê; quản lý hướng dẫn kiểm tra và điều hành công tác tài chính Kế toán - Thống kê trong toàn Liên đoàn; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản Nhà nước giao. 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1- Tham mưu cho Lãnh đạo Liên đoàn trong lĩnh vực công tác tài chính Kế toán - Thống kê của Liên đoàn. 

2- Lập kế hoạch thu, chi tài chính; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; kiểm tra giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động tài chính trong sản xuất kinh doanh của Liên đoàn và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. 

3- Hạch toán quá trình phát sinh của các hoạt động kinh tế trong tổ chức sản xuất địa chất, sản xuất kinh doanh dịch vụ của toàn Liên đoàn theo cơ chế tổ chức quản lý tập trung. 

4- Thanh quyết toán nội bộ các nhiệm vụ sản xuất địa chất Nhà nước đặt hàng, sản xuất dịch vụ địa chất; rà soát đối chiếu công nợ với khách hàng và trong nội bộ Liên đoàn; thực hiện công tác phục vụ các đoàn kiểm tra, duyệt quyết toán tài chính của các cơ quan quản lý cấp trên hàng năm và đột xuất. 

5- Lập báo cáo quyết toán tài chính quí, năm; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khác nộp cấp trên và các cơ quan quản lý Nhà nước, phục vụ công tác kiểm tra và quản lý sản xuất của Liên đoàn theo luật kế toán và các văn bản hiện hành. 

6- Kê khai, quyết toán các loại thuế với cơ quan thuế Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

7- Chấp hành đầy đủ các chế độ thanh quyết toán với ngân sách Nhà nước. 

8- Nghiên cứu, tổ chức áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực tài chính kế toán. 

9- Trưởng Phòng Kế toán - Thống kê là ủy viên Hội đồng nghiệm thu, xét duyệt các nhiệm vụ, đề án, báo cáo địa chất và hoạt động dịch vụ; tham gia đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ủy viên thường trực Hội đồng thanh lý tài sản của Liên đoàn. 

10- Quản lý viên chức và người lao động thuộc Phòng Kế toán - Thống kê theo phân cấp của Liên đoàn. 

11- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao. 

III. Cơ cấu tổ chức 

- Lãnh đạo Phòng Kế toán - Thống kê có Trưởng phòng và không quá 01 Phó Trưởng phòng. 

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng. 

- Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. 

- Các viên chức và người lao động chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

------------------------------------------------------------------------------

 

Trưởng phòng:  KS. Trần Văn Long

Điện thoại: 0 9 0 4 9 8 8 5 6 7

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: 208, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

I. Vị trí, chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng giúp Liên Đoàn trưởng quản lý và thực hiện công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, nhân sự và các lĩnh vực liên quan đến thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; thực hiện công tác hành chính, quản trị; văn thư lưu trữ; trật tự an toàn cơ quan.

            II. Nhiệm vụ, quyền hạn

            1- Trình Liên Đoàn trưởng đề án tổ chức bộ máy; xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và của Liên đoàn, kế hoạch công tác thường kỳ của Lãnh đạo Liên đoàn; theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các loại văn bản do các Phòng quản lý chuyên môn nghiệp vụ soạn thảo; kiểm tra thể thức và thủ tục hành chính trong việc ban hành các văn bản của Liên đoàn.

            2- Lập quy hoạch cán bộ và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình Liên Đoàn trưởng về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ để Liên đoàn trình cấp trên phê duyệt.

            3- Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch tiền lương, hướng dẫn tổ chức thực hiện trong Liên đoàn; quản lý giữ gìn con dấu của Liên đoàn, lưu trữ, hồ sơ, tài liệu, công văn đi, đến; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đơn vị trực thuộc, quản lý quỹ tiền lương của Liên đoàn.

4- Lập kế hoạch đảm bảo an toàn lao động, bảo hộ lao động; tổ chức các hoạt động văn thư, lưu trữ, in ấn các loại tài liệu, tiếp khách đến công tác tại Liên đoàn và công tác đối ngoại của Liên đoàn.

5- Quản lý, đề xuất điều động nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ địa chất và các nhiệm vụ khác của Liên đoàn; quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên đảm bảo bí mật thông tin, thuận tiện khi khai thác sử dụng.

6- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác an ninh - quốc phòng, phòng chống lụt bão trong Liên đoàn; giúp Liên Đoàn trưởng trong công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xây dựng trình Liên Đoàn trưởng ban hành nội quy, quy chế làm việc của Liên đoàn.

7- Bố trí, sắp xếp nơi làm việc cho các đồng chí Lãnh đạo Liên đoàn, các Phòng quản lý chức năng, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; quản lý các nhà ở tập thể và bố trí để cán bộ công nhân viên sử dụng, đảm bảo hợp lý, khoa học.

8- Quản lý công tác thường trực bảo vệ cơ quan; tổ chức, quản lý công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cán bộ công nhân viên trong Liên đoàn; Quản lý hệ thống điện, nước, cung cấp điện, nước phục vụ cho công tác sản xuất và khu tập thể địa chất; quản lý cơ sở, nhà xưởng và vật tư thiết bị do Liên đoàn trang bị. Tổ chức thực hiện một số các dịch vụ theo các quy định của pháp luật.

9- Hoàn thành các thủ tục hành chính liên quan tạo điều kiện để các đề án, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên đề trong phạm vi vùng lãnh thổ được giao.

10- Xây dựng quy chế làm việc; quy chế về văn thư - lưu trữ; ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ về công tác Tổ chức - Hành chính và các văn bản khác theo phân cấp và ủy quyền của Liên Đoàn trưởng.

11- Uỷ viên thư ký các Hội đồng nâng bậc lương, tuyển dụng lao động; là uỷ viên các Hội đồng Thi đua, kiểm tra - nghiệm thu các công trình địa chất và các công trình khác của Liên đoàn.

12. Quản lý viên chức và người lao động thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính theo phân cấp của Liên đoàn.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng.

- Các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Các viên chức và người lao động chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

 

Hỗ trợ trực tuyến