Đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

    1. Khái quát quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Phân tích Thí nghiệm
    Năm 1962: Bộ phận phân tích mẫu Trọng sa được thành lập tại Đoàn 20.
    Năm 1965: Tổ Trọng sa được xây dựng thành Phòng Thí nghiệm.
    Năm 1970: Phòng Phân tích được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Thí nghiệm và Phòng Khoáng thạch.
    Từ năm 1989 đến 22/7/2011: là Xí nghiệp Phân tích Thí nghiệm hoặc Phòng Phân tích Thí nghiệm.
    Từ 22/7/2011 đến nay: Trung tâm Phân tích Thí nghiệm.

Xem tiếp...

BỐN MƯƠI NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ 209

     Các phương pháp địa vật lý là những phương pháp nghiên cứu địa chất một cách gián tiếp; các tín hiệu địa vật lý được biến đổi, xử lý phân tích cho các kết quả ở dạng mặt cắt địa chất - địa vật lý, bản đồ trường, bản đồ tham số vật lý phản ánh hình thái, bản chất môi trường địa chất. Các phương pháp địa vật lý có ưu điểm đặc biệt là có thể nghiên cứu các môi trường địa chất từ xa, nghiên cứu các đối tượng địa chất ở sâu mà con người bằng mắt thường không thể quan sát được.

Xem tiếp...

Page 2 of 2

Hỗ trợ trực tuyến