Báo cáo địa chất

TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT CỦA CÁC TÁC GIẢ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC TỪ NĂM 1962 - 2015

Xem tiếp...

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM TỜ VĂN CHẤN

    Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”. Diện tích đo vẽ: 1924km2.
Thời gian thi công: tháng 02 năm 2006 - 12/2012.
Chủ biên: KS. Phạm Thanh Bình.
    Những kết quả chủ yếu đạt được:

Xem tiếp...

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM TỜ HÀ QUẢNG

     Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Hà Quảng thuộc các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn”.
     Diện tích: 1700km2.
     Thời gian thi công: tháng 12 năm 2004 – 12/2011
     Chủ biên: TS. Vũ Quang Lân.

Xem tiếp...

NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG TRONG NEOGEN VÀ ĐỆ TỨ. DỰ BÁO KHẢ NĂNG VÀ MỨC ĐỘ GÂY RA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT CỦA CHÚNG

    (Đề tài Khoa học - công nghệ cấp Bộ. Mã số: TNMT.03.04)
    Thời gian thực hiện: 2010 – 2011.
    Chủ nhiệm: TS. Đào Văn Thịnh
    Những kết quả chủ yếu:

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, ĐỀ TÀI TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY (2009 – 2014)

     Trong thời gian từ 2009 đến 2014, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã hoàn thành 03 báo cáo lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 các nhóm tờ Lạng Sơn (2009), Hà Quảng (2011), Văn Chấn (2012) và đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của các đứt gãy hoạt động trong Neogen và Đệ tứ. Dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến địa chất của chúng”. Các đề án và đề tài này đều có nhứng phát hiện mới có giá trị về địa chất và khoáng sản.
Liên đoàn giới thiệu những kết quả chính đạt được trong những công trình điều tra cơ bản nêu trên.
     ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM TỜ LẠNG SƠN
     Đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, tỷ lệ 1:50 000, nhóm tờ Lạng Sơn, diện tích 2440km2, thuộc địa phận 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, nằm trong 9 tờ bản đồ hệ Gauss: F - 48 - 58 (A, C); F - 48 - 70 (A, C, D), F - 48 - 82 (B, D); F - 48 - 83 (A, C).
     Thời gian thi công:  01/2004 – 12/2009.
     Chủ biên: KS. Phạm Đình Trưởng

Xem tiếp...

Page 2 of 2

Hỗ trợ trực tuyến