Phát hiện mới về DCKS

PHÁT HIỆN MỚI HÓA ĐÁ THÂN CÂY TRONG CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH CHỨA THAN HỆ TẦNG VÂN LÃNG KHU VỰC BỐ HẠ, YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG

VŨ XUÂN LỰC

               Chủ nhiệm đề án Bắc Giang, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc

Xem tiếp...

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA THI CÔNG CÁC ĐỀ ÁN MỘC CHÂU, BẮC GIANG VÀ PHỐ LU – BẮC THAN UYÊN

     Hiện tại, Liên đoàn đang thi công 03 đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 các nhóm tờ: Mộc Châu, Bắc Giang và Phố Lu - Bắc Than Uyên; qua các bước thi công, các đề án này đều có những phát hiện mới về địa chất và khoáng sản.

Xem tiếp...

Hỗ trợ trực tuyến